RUMUNSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom  národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2016, ktorého platnosť bola automaticky predĺžená o jeden rok, boli k dátumu uzávierky doručené 2 žiadosti o štipendium na letný kurz rumunského jazyka, literatúry a kultúry. Keďže počet doručených žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

  
Letný jazykový kurz: 

  • Mgr. Martin Jakubek, študent vysokej školy 2. stupňa, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, odbor: Portugalský jazyk a literatúra; 1. ročník;
  • Bc. Anna Pliešovská, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra; 1. ročník.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.