UKRAJINA

Dňa 26. apríla 2018 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na akademický rok 2018/2019a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:  

  • seminár ukrajinského jazyka:

 

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Stav

Názov VŠ

Fakulta

1

 

 Simona

 Baková

 

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Karlova Univerzita

 

2

 doc., Ing.

 Peter

 Kapalo

 PhD.

 učiteľ vysokej školy

 Technická univerzita v Košiciach

 Stavebná fakulta

3

 Mgr.

 Patrik

 Kušnír

 

 doktorand

 Univerzita Komenského v Bratislave

 Jesseniova lekárska fakulta v Martine

4

 Ing.

 Ján

 Perháč

 

 doktorand

 Technická univerzita v Košiciach

 Fakulta elektrotechniky a informatiky

5

 PhDr.

 Martin

 Solik

 

 učiteľ vysokej školy

 Ostravská univerzita, Česko

 

 

 

  • 1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Stav

Názov VŠ

Fakulta

1

 Mgr.

 Michal

 Cirner

 PhD.

 učiteľ vysokej školy

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

2

 doc., Ing

 Peter

 Kapalo

 PhD.

 učiteľ vysokej školy

 Technická univerzita v Košiciach

 Stavebná fakulta

3

 Ing.

 Radovan

 Kostelník

 

 doktorand

 Slovenská technická univerzita v Bratislave

 Stavebná fakulta

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečujeOdbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 831 01 Bratislava) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.