ČESKO

Letná škola slovanských štúdií (podľa článku čl. 5 Protokolu o spolupráci)

Počet uchádzačov: 4

Prihlášky, ktoré boli doručené do predĺženej uzávierky dňa 24. februára 2022 a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

  • Juraj Jakubec, študent vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Renáta Masarovičová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • art. Nora Nagyová, PhD., učiteľka vysokej školy, Divadelná fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  • Júlia Scherhauferová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Prednáškové a výskumné pobyty akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov (podľa článku čl. 5 Protokolu o spolupráci) v kalendárnom roku 2022

V rámci priebežného podávania žiadostí na čerpanie 5 štipendijných miest na prednáškové a výskumné pobyty akademických a výskumných pracovníkov boli na MŠVVaŠ zatiaľ nominovaní nasledovní uchádzači, ktorí splnili formálne kritéria:

  • Slavomír Kurhajec, PhD., učiteľ vysokej školy, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach;
  • Veronika Valkovičová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Univerzita Komenského v Bratislave;
  • Mikuláš Gintner, PhD., vysokoškolský pedagóg, Žilinská univerzita v Žiline;
  • prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., vysokoškolská pedagogička, Ekonomická univerzita v Bratislave.

     

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabová@minedu.sk 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.