BELGICKO

Letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry

Počet uchádzačov: 2

Dňa 29. marca 2022 zasadala výberová komisia pre štipendiá na letné jazykové kurzy v lete 2022 do Belgického kráľovstva, udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom a odporučila nasledovných uchádzačov:

-     Barbara Floreková, študentka VŠ 1. stupňa, 3. roč., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Náhradník:

-     Ján Kurek, študent VŠ 1. stupňa, 2. roč., študuje v zahraničí – vo Francúzsku Sciences Po - inštitút politických vied - Le Havre

 

Letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov

Počet uchádzačov: 1

Nominácia na MŠVVaŠ SR:

-     Mgr. Beáta Košťálová, koordinátorka akademických programov SAIA, n. o.

 

Letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov alebo budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka

Počet uchádzačov: 0

 

Dôležité: V rámci procesu výberu SAIA, n. o., zabezpečuje len časť výberového konania na Slovensku. Následne sú materiály odporučených uchádzačov odovzdané Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ich postupuje zahraničnej strane. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia je v kompetencii zahraničnej strany (partnerského ministerstva). Na konci celého procesu prijímajúca strana zašle vyrozumenie o udelení, resp. neudelení štipendia buď MŠVVaŠ SR, alebo priamo na Vašu adresu. Prosím, sledujte si preto Vašu e-mailovú schránku, aby ste v prípade potreby mohli promptne odpovedať na ďalšie požiadavky.

MŠVVaŠ SR alebo prijímajúca strana Vám oznámi, či sa bude jazykový kurz v lete 2022 konať prezenčne alebo z dôvodu preventívnych opatrení virtuálne, t. j. ONLINE (ako tomu bolo aj v lete 2021 a s najväčšou pravdepodobnosťou tomu tak bude aj v lete 2022).

V prípade prezenčného kurzu, vybavovanie cestovných a vízových záležitostí štipendistov je v kompetencii Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce), ktorá v prípade udelenia štipendia bude kontaktovať štipendistov (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Alena Kajabová, alena.kajabova@minedu.sk , telefón: 02/59374621

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Je potrebné brať do úvahy, že v niektorých prípadoch potvrdenia zahraničných partnerov o udelení štipendia prichádzajú so značným časovým odstupom (niekedy aj krátko pred nástupom na štipendijný pobyt). Je preto dôležité, aby ste ministerstvu nahlásili čo najskôr prípadné zmeny Vášho telefónneho čísla, Vašej e-mailovej adresy, resp. Vašej kontaktnej adresy.

DÔLEŽITÉ: Niekedy zahraničná strana priamo kontaktuje akceptovaného štipendistu a nezašle akceptáciu slovenskému ministerstvu. Ak dostanete vyrozumenie o udelení štipendia zo zahraničnej inštitúcie (alebo o prijatí na štúdium/pobyt na základe bilaterálnej medzivládnej dohody/programu spolupráce), ale nedostanete toto potvrdenie zároveň aj od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prosím, bezodkladne kontaktujte príslušný odbor na ministerstve (konkrétne pani Mgr. Alenu Kajabovú, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk).