BULHARSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2015 – 2020 boli k dátumu uzávierky doručené 3 žiadosti o štipendium na letný kurz bulharského jazyka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcu uchádzačku: 

 

  • Janka Lenčéšová, študentka vysokej školy II. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; 1. ročník

 

O štipendium na ostatné typy pobytov na základe Programu spolupráce sa k termínu uzávierky neuchádzal žiadny kandidát.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.