ČÍNA

Dňa 11. 3. 2022 zasadala výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky a na základe osobných (on-line) pohovorov a predložených materiálov odporučila uchádzačov na ročný študijný pobyt v Číne uvedených v tabuľke. 

 Odporučení uchádzači:

Por. číslo

Priezvisko

Meno

Aktuálne štúdium - Univerzita

Aktuálne štúdium - Fakulta

1

Dolinajová

Kristína

Xiamen University

 

2

Franeková

Daniela

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

3

Hudačková

Lívia

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra asijských studií

4

Osudská

Dominika

Masarykova Univerzita

 

5

Schindlerová

Anna

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

6

Sládečková

Katarína

Tianjin university

 

7

Šinkarová

Daša

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

8

Truhlík

Patrik

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

9

Turčan

Dušan Patrik

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta

10

Uhliariková

Andrea

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabová@minedu.sk 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.