EGYPT

K termínu uzávierky stanovenej na 3. február 2022 boli na štipendijné pobyty v Egypte podané celkom 2 žiadosti v kategórii:

  • kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre.

 

Na základe disponibilnej kvóty a s ohľadom na zasadnutie výberovej komisie a posúdenie podkladových materiálov uchádzačov odporučila výberová komisia udeliť štipendium nasledujúcemu uchádzačovi:

Por. číslo

Meno

Priezvisko

Status

Aktuálne štúdium - názov školy

1

 Katarína

 Ružičková

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Karlova Univerzita, Praha, Česká republika

 

Výberová komisia udelila miesto náhradníka nasledujúcemu uchádzačovi:

Por. číslo

Meno

Priezvisko

Status

Aktuálne štúdium - názov školy

N1

 Barbora

 Mrázová

 doktorand

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabová@minedu.sk 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.