GRÉCKO

K termínu uzávierky stanovenej na 24. február 2022 boli na štipendijné pobyty v Grécku podané celkom 4 žiadosti v kategórii:

  • letný kurz gréckeho jazyka.

Na základe disponibilnej kvóty a s ohľadom na posúdenie podkladových materiálov uchádzačov odporučila výberová komisia udeliť štipendium nasledujúcim 2 uchádzačom (v poradí určenom výberovou komisiou):

Por. číslo

Meno

Priezvisko

Status

Aktuálne štúdium - názov školy

Aktuálne štúdium - názov fakulty

1

 Richard

 Jakeš

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Univerzita Komenského v Bratislave

 Filozofická fakulta

2

 Barbora

 Mrázová

 doktorand

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

 

 

Výberová komisia udelila miesto náhradníka nasledujúcemu uchádzačovi:

Por. číslo

Meno

Priezvisko

Status

Aktuálne štúdium - názov školy

Aktuálne štúdium - názov fakulty

N1

 Leonard

 Pavlovič

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Katolícka univerzita v Ružomberku

 Filozofická fakulta

 

Na krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní), na ktorý je možné uchádzať sa počas celého roka, udeľovaný na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou boli nominovaní 2 uchádzači:

  • Mgr. Andrej Kalaš, PhD., vysokoškolský učiteľ Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave;
  • RNDr. Milan Žukovič, PhD., vysokoškolský učiteľ Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabová@minedu.sk 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.