IZRAEL

K termínu uzávierky stanovenej na 25. január 2022 boli na štipendijné pobyty v Štáte Izrael podané celkom 2 prihlášky v kategórii:

  • jazykový kurz hebrejčiny.

 

Na základe disponibilnej kvóty a s ohľadom na on-line pohovory s uchádzačmi a na posúdenie podkladových materiálov uchádzačov odporučila výberová komisia udeliť štipendium nasledujúcej uchádzačke:

  • Kristína Kyseľová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Vysoká kola finanční a správní, Praha, Česká republika.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabová@minedu.sk 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.