MAĎARSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže boli k dátumu uzávierky doručené 3 žiadosti o štipendium na letný kurz maďarského jazyka a 2 žiadosti na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt. Keďže počet doručených žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

Letný jazykový kurz:        

  • Katarína Olajcová, zamestnankyňa MV SR, Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici;
  • Jakub Roháč, zamestnanec MV SR, Štátny archív v Trnave;
  • Barbora Floreková, študentka vysokej školy I. stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave.

1- až 3-mesačný výskumný pobyt:

  • RNDr. Melinda Takácsová, PhD., zamestnankyňa Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.
  • Mgr. Beáta Pintérová, PhD., vedúca Katedry histórie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.