POĽSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky boli k dátumu uzávierky doručených 8 žiadostí o štipendium na letný kurz poľského jazyka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo všetkých uchádzačov: 

Letný jazykový kurz:        

  • Daniel Ferenc, študent vysokej školy I. stupňa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 3. ročník;
  • Jakub Kročitý, študent vysokej školy I. stupňa, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2. ročník;
  • Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., učiteľka vysokej školy, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky;
  • Daša Barteková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, 3. ročník;
  • Ján Mituch, študent vysokej školy I. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 1. ročník;
  • Miroslav Machala, študent vysokej školy I. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 1. ročník;
  • Tatiana Kohútová, študentka vysokej školy I. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 3. ročník;
  • Juraj Mudrák, študent vysokej školy I. stupňa, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, 1. ročník.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.