RUMUNSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom národného školstva Rumunska bola k dátumu uzávierky doručená 1 žiadosť o štipendium na letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry a 2 žiadosti o štipendium na 5- až 10-mesačný pobyt počas vysokoškolského štúdia. Všetci uchádzači boli nominovaní:

Letný jazykový kurz:

  • Anna Valentová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; 3. ročník;

5- až 10-mesačný pobyt:

  • Júlia Tondrová, študentka vysokej školy II. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; 1. ročník.
  • Barbora Kavečanská, študentka vysokej školy I. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; 2. ročník.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.