RUSKÁ FEDERÁCIA

V dňoch 16. februára 2022 a 17. februára 2022 zasadali výberové komisie pre štipendiá do Ruskej federácie na akademický rok 2022/2023, udeľované na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania.

Celkom sa o štipendiá uchádzalo 94 študentov, doktorandov a vedeckých pracovníkov v nasledujúcich kategóriách:

  • letný jazykový kurz 15 uchádzačov,
  • 2-mesačná jazyková stáž 33 uchádzačov,
  • 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 14 uchádzačov,
  • 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 5 uchádzačov,
  • celé bakalárske štúdium a celé magisterské štúdium – článok 8 bilaterálnej Dohody 23 uchádzačov:
    • celé bakalárske štúdium: 17 uchádzačov,
    • celé magisterské štúdium: 6 uchádzačov,
  • celé štúdium na základe Dodatku č. 2 bilaterálnej Dohody vo vedných oblastiach: jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo - 4 uchádzači.

Dňa 2. 3. 2022 dostala SAIA, n. o. zo strany SMSaEZ MŠVVaŠ usmernenie vydané v zmysle záverov zasadnutia Strategickej Komisie pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ku koordinácii v otázke sankcií proti Rusku a ich implementácie v podmienkach SR, ktoré sa uskutočnilo 1. 3. 2022, že vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu „nateraz sa nebudú ruskej strane zasielať žiadne nominácie vybraných štipendistov ani vysielať žiadni slovenskí občania do Ruska“. Na základe horeuvedeného usmernenia boli uchádzači o predmetnej skutočnosti informovaní, a zároveň oboznámení s tým, že nemôžu byť informovaní o výsledkoch výberového konania na štipendiá udeľované na základe bilaterálnej Dohody medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii tejto informácie.