SLOVINSKO

Letná škola a seminár slovinského jazyka

Počet uchádzačov: 4

Prihlášky, ktoré boli doručené do predĺženej uzávierky dňa 10. marca 2022 a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry (podľa článku 9 Programu spolupráce):

  • Mária Krutá, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; 2. ročník
  • Nikoleta Biela, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; 2. ročník

Letná škola slovinského jazyka  (podľa článku 9 Programu spolupráce):

  • Michaela Parižová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; 1. ročník
  • arch. Jakub Hanták, doktorand, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabová@minedu.sk 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.