Angličtina

TOEFL - Test of English as a Foreign Language
je test z angličtiny ako cudzieho jazyka) je celosvetovo rozšírený test z angličtiny požadovaný rôznymi inštitúciami a hlavne zahraničnými školami ako objektívne zhodnotenie jazykových schopností uchádzača (každá škola si stanovuje počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium).

IELTS - International English Language Testing System
IELTS je medzinárodne uznávaná jazyková skúška, ktorá je predpokladom ďalšieho vzdelávanie v anglicky hovoriacich krajinách.

ACT - American College Testing Program
Test sa využíva pri prijímaní študenta na bakalárske štúdium s cieľom zhodnotiť všeobecnú úroveň vzdelania študenta. Hodnotí sa angličtina, matematika, čítanie a analytické myslenie.

SAT - Scholastic Aptitude Test
Test SAT slúži na určovanie vedomostí nadobudnutých štúdiom na strednej škole.

GRE - Graduate Record Examination
Test je všeobecne zameraný a vyžadovaný najmä v rámci sociálnych a humanitných vied. Existuje len v počítačovej forme a má dva varianty. GRE General Test meria verbálne, kvantitatívne a analytické logické myslenie a má tri časti: Analytical Writing, Verbal Section a Quantitave. GRE Subject Test zameraný na jednotlivé odbory sa vykonáva v „papierovej“ forme.

GMAT - Graduate Management Admission Test
Tento test sa vyžaduje najmä u ekonomických disciplín, špeciálne pri postgraduálnom štúdiu v oblasti obchodu a riadenia. Test existuje len v počítačovej forme a trvá približne 4 hodiny.

Cambridgeské testy
Jazykové skúšky Cambridge Assessment English sú uznávané školami, univerzitami a zamestnávateľmi v súkromnom i verejnom sektore na celom svete.

Profesné testy
LSAT, MCAT, USMLE, CSA, NAVLE, PRAXIS SERIES ...