Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Poľský jazyk patrí do západoslovanskej skupiny indoeurópskych jazykov. Poľštinou hovorí viac ako 45 miliónov ľudí, z toho asi 7 miliónov žije v zahraničí (prevažne v USA, Kanade, Austrálii, Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, Írsku, na Islande, ako aj v Bielorusku, Kazachstane, Litve a na Ukrajine).

Zaujímavosti o poľštine: Ako samostatný jazyk sa začal formovať v 10. storočí. Najstaršia dochovaná celá veta napísaná v poľštine v latinskom texte z roku 1270 znie: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj.” („Daj a ja ťa dostanem a ty si oddýchni.“) Niektoré podstatné mená v poľštine môžu mať až 14 rôznych skloňovacích tvarov. Známy jazykolam: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.” („V Szczebrzeszyne sa v tŕstí ozýva chrobák.“)

Štátne certifikačné skúšky z poľštiny ako cudzieho jazyka môžu absolvovať všetci cudzinci a poľskí občania s trvalým pobytom v zahraničí, bez ohľadu na to, či, kde, ako a ako dlho sa na skúšku pripravovali. Získavajú ich napr. zahraniční študenti študujúci v Poľsku alebo cudzinci žiadajúci o miesto na poľskej univerzite. Od študentov napr. hudby, výtvarnej výchovy, či telesnej výchovy sa vyžaduje znalosť poľského jazyka na úrovni B1, v ostatných vysokoškolských štúdiách je spravidla nevyhnutná znalosť poľštiny na úrovni B2.
Certifikát sa predkladá aj v rámci žiadosti o poľské občianstvo a získavajú ho napr. aj zamestnanci medzinárodných spoločností, úradníci, učitelia, manažéri, zamestnanci zahraničných bánk a poisťovacích spoločností, a to v prípade obsadzovania pozícií, na ktorých budú používať poľský jazyk. 

Testované jazykové kompetencie: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie, rozprávanie a gramatika.

Úrovne: A1 - C2 v skupine dospelých a A1 - B2 v skupine detí a dospievajúcich.

Termíny skúšok: Aktuálne termíny skúšok (3 až 4 dvojdňové termíny ročne) zverejňuje Štátna komisia pre osvedčovanie znalosti poľského jazyka ako cudzieho jazyka na stránke https://certyfikatpolski.pl/terminy-egzaminow/ 

Uchádzači sa hlásia v centrách, ktoré v tieto dni budú skúšky organizovať. 

Zoznam centier, v ktorých sa vykonávajú skúšky: https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2021/05/lo_n.pdf

Zoznam stredísk (oprávnených subjektov): je dostupný aj na webovej stránke BIP ministerstva vedy a vysokého školstva: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawNYCH-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego

Poplatky za skúšky: Poplatky stanovujú jednotlivé skúšobné strediská (autorizované subjekty), ktoré nepresahujú maximálnu sumu za skúšku na danej úrovni:

  • 90 € - skúšky A1-B2 pre deti a dorast
  • 120 € - úroveň A1, A2 v skupine dospelých
  • 150 € - úroveň B1, B2 v skupine dospelých
  • 180 € - úroveň C1, C2 v skupine dospelých

Poplatok za vydanie certifikátu je ekvivalent PLN vo výške 20 EUR.

Platnosť skúšky: Certifikát je platný na dobu neurčitú.

Registrácia na skúšku: https://certyfikatpolski.pl/rejestracja-na-egzamin/ 

Vzorové testy: https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/przykladowe-testy-zbiory-zadan/

Vlastné určenie úrovne jazykových znalostí: https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Poziomy-bieg%C5%82o%C5%9Bci-j%C4%99zykowej.pdf

Viac informácií: www.certyfikatpolski.pl, https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/certification