Belgicko

Oficiálny názov štátu: Belgické kráľovstvo / Royaume de Belgique (fr.) / Koninkrijk België (hol.) / Königreich Belgien (nem.) / The Kingdom of Belgium (angl.)
Hlavné mesto: Brusel / Bruxelles (fr.) /Brussel (hol.) / Brüssel (nem.) / Brussels (ang.) 
Úradný jazyk:holandčina (flámčina), francúzština, nemčina
Rozloha: 30 528 km²
Počet obyvateľov: 11,6 mil.
Administratívne členenie: krajina je rozdelená na 10 provincií na čele s guvernérmi. Od 23. apríla 1993 sa Belgicko stalo federatívnym štátom s troma samostatnými regiónmi - Valónskym regiónom (Région wallonne), Flámskym regiónom (Vlaamse gewest) a Regiónom Brusel - hlavné mesto (Région de Bruxelles - Capitale). Zároveň boli vytvorené tri kultúrne a jazykové spoločenstvá - francúzske, flámske a nemecké.
Mena: Euro (EUR)


Vysokoškolské vzdelávanie

Flámsko

Vysokoškolské vzdelávanie vo flámskom regióne zabezpečujú dva typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity (Universiteit) a vyššie odborné školy (Hogeschool). Slovenskí študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium maturitou, majú prístup na flámske univerzity a vyššie odborné školy za rovnakých podmienok, aké platia pre domácich uchádzačov. To isté platí pre študentov zo Slovenska, ktorí už majú vysokoškolský diplom z domácej univerzity a chcú pokračovať v štúdiu vo Flámsku. V tomto prípade im môže byť časť štúdia odpustená. O osobitných podmienkach prijímania na univerzity a vyššie odborné školy sa treba informovať na študijných oddeleniach jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.

Na flámskych univerzitách a vysokých školách sa vyučuje v holandskom jazyku, v niektorých prípadoch aj v anglickom jazyku.

Vysokoškolské vzdelávanie vo flámskom regióne zabezpečujú dva typy vysokoškolských inštitúcií:
- univerzity (Universiteit)
- vyššie odborné školy (Hogeschool)
Ich zoznam nájdete na stránke www.studyinflanders.be v časti Institutions.

 

Valónsko

Vysokoškolské vzdelávanie vo valónskom regióne zabezpečujú v súčasnosti tri typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity (Université), vyššie odborné školy (Haute École), vysoké školy umenia (École supérieure des Arts). Slovenskí študenti, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium vo Valónsku, musia mať ekvivalent belgického diplomu o ukončení strednej školy (napr. Certificat d‘Enseignement secondaire supérieur – CESS alebo Diplôme d‘aptitude à accéder à l‘enseignement supérieur – DAES, t.j. maturitu). Ekvivalenciu vykonáva Service des équivalences de l’enseignement obligatoire, Fédération Wallonie-Bruxelles. Inak musia zložiť prijímaciu skúšku, ktorú organizuje príslušná univerzita. Prihlášky na univerzity je potrebné odoslať on-line (od 1.apríla do 31. augusta) a do 30. septembra aj v tlačenej verzii. V prípade vyšších odborných škôl a vysokých škôl umenia je nutné dátumy odovzdania prihlášok overiť na danej univerzite. Sylaby ku skúškam poskytuje oddelenie prijímacích skúšok.

Vyučovacím jazykom na valónskych univerzitách, vysokých školách a ústavoch je francúzština. Niektoré študijné odbory na univerzitách sú ponúkané aj v angličtine, v prípade doktorandského štúdia sa tento jazyk používa bežne. Avšak aj pre zahraničných doktorandov platí, že je dobré osvojiť si aspoň základy francúzskeho jazyka.

Vysokoškolské vzdelávanie vo valónskom regióne zabezpečujú v súčasnosti tri typy vysokoškolských inštitúcií:
- univerzity (Université)
- vyššie odborné školy (Haute École)
- vysoké školy umenia (École supérieure des Arts)

Podmienky prijatia na štúdium

Slovenskí študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium maturitou, majú prístup na flámske univerzity a vyššie odborné školy za rovnakých podmienok, aké platia pre domácich uchádzačov. To isté platí pre študentov zo Slovenska, ktorí už majú vysokoškolský diplom z domácej univerzity a chcú pokračovať v štúdiu vo Flámsku. V tomto prípade im môže byť časť štúdia odpustená. O osobitných podmienkach prijímania na univerzity a vyššie odborné školy sa treba informovať na študijných oddeleniach jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z francúzskeho jazyka

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Školné poplatky vo Flámsku sú vo výške 890 EUR/rok (za niektoré programy môže byť školné vyššie) a vo Valónsku maximálne 835 EUR/rok. Priemerné životné náklady na jeden mesiac sú približne vo výške  850 - 930 eur. 


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Belgicku nájdete v Bulletine SAIA 09/2017


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinflanders.be – portál o vysokoškolskom štúdiu vo Flámskom spoločenstve s vyhľadávaním univerzít a študijných odborov
www.studyinbelgium.be - portál o vysokoškolskom štúdiu vo Francúzskom spoločenstve s vyhľadávaním univerzít a študijných odborov
www.student.be – informácie pre študentov
www.siep.be – informačný servis o štúdiu a zamestnaní
www.vlir.be– Flámska medziuniverzitná rada
www.ciuf.be – Medziuniverzitná rada Francúzskeho spoločenstva
www.vlhora.be – Flámska rada vyšších odborných škôl
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku

 

Výskum:

www.belnet.be– národná výskumná sieť
www.euraxess.be– národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.research.be – informácie o výskume v Belgicku

 

Ďalšie informácie:

www.ond.vlaanderen.be/english– ministerstvo školstva Flámskeho spoločenstva
www.enseignement.be– ministerstvo školstva Francúzskeho spoločenstva
www.diplomatie.belgium.be– ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/brusel - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli
https://austria.diplomatie.belgium.be/de - Belgické veľvyslanectvo vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Belgicku
www.wbri.be – Oddelenie medzinárodných vzťahov komunity Wallonie-Bruxelles
www.belgium.be – všeobecné informácie o Belgicku
www.flanders.be – všeobecné informácie o Flámsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: