Česká republika

Oficiálny názov štátu: Česká republika / Czech Republic (angl.)
Hlavné mesto: Praha / Prague (angl.)
Úradný jazyk: čeština
Rozloha: 78 886 km²
Počet obyvateľov: 10,7 mil.
Administratívne členenie: Jednotné samosprávne členenie; základné – 6 258 obcí plus Praha; vyššie – 76 okresov a 22 pražských správnych obvodov, 13 krajov a hlavné mesto Praha
Mena: koruna česká (CZK)

Česko sa ako väčšina krajín strednej Európy môže pochváliť bohatou históriou, ktorú demonštruje nespočetné množstvo historických pamiatok, ale aj krásnou prírodou. V rámci územia krajiny sa napríklad nachádza viac než 2000 hradov, zámkov a zrúcanín. Česko každoročne pritiahne tisícky turistov, ktorí prišli objaviť jej kultúrne dedičstvo, kúpeľné mestá, národné parky s bohatou sieťou turistických a cyklistických chodníkov alebo aj hlavné mesto „stovežatú Prahu“.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných odboroch poskytujú verejné a súkromné vysoké školy. Vysoké školy a fakulty ponúkajú aj programy, ktoré nevedú k získaniu vysokoškolského vzdelania a akademického titulu (rozširujúce, doplňujúce, celoživotné).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové – bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň.
Bakalársky program je zameraný na prípravu na výkon povolania alebo na štúdium magisterského programu. Štandardná doba štúdia je 3 až 4 roky (180 – 240 ECTS kreditov). Magisterský program nadväzuje na bakalársky. Štandardná doba štúdia je 1 až 3 roky (60 – 180 ECTS kreditov). V prípadoch, keď si to vyžaduje charakter študijného programu, nemusí magisterský program nadväzovať na bakalársky. Štandardná doba štúdia je v takom prípade 4 až 6 rokov (240 – 360 ECTS kreditov). Doktorandský program nadväyuje na magisterský. Štandardná doba študijného programu je 3 až 4 roky.

V roku 2001 slovenská a česká vláda podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v SR a v ČR.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky na prijatie v bakalárskom programe je dosiahnutie úplného stredného odborného vzdelania (na štúdium v oblasti umenia môžu byť prijatí aj uchádzači s vyšším odborným vzdelaním poskytovaným konzervatóriami, výnimočne aj uchádzači bez úplného stredného odborného vzdelania alebo vyššieho odborného vzdelania na konzervatóriu). Počet on-line prihlášok, ktoré si môže uchádzač o štúdium podať, nie je obmedzený. Za úkony spojené s prijímacím konaním môže verejná vysoká škola stanoviť poplatok. Bližšie informácie o podmienkach prijatia získajú záujemcovia priamo na študijných oddeleniach vysokých škôl alebo fakúlt a ich webových stránkach.


Školné poplatky a životné náklady

Na verejných vysokých školách sa neplatí školné. Priemerné životné náklady na jeden mesiac sú 315 až 800 eur.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Českej republike nájdete v Bulletine SAIA 11/2019, ktorého témou bolo Štúdium v krajinách Vyšehradskej štvorky.


Webové stránky

Štúdium:

www.naric.cz/ - databáza s možnosťou vyhľadávať študijné programy v ČR podľa odboru, stupňa štúdia, mesta, jazyka, Středisko pro ekvivalenci dokladu o vzdělání
www.csvs.cz - Centrum pro studium vysokého školství
www.studyin.cz - portál pre zahraničných uchádzačov o vysokoškolské štúdium v Česku, informácie o študijných programoch, praktické rady, štipendijné možnosti
www.vysokeskoly.cz - zoznam vysokých škôl
www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání
www.radavs.cz – Rada vysokých škol

 

Výskum:

www.euraxess.cz - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.nadaceprovzdelani.cz - štipendijné možnosti pre slovenských občanov prijatých do 1. ročníka na českej vysokej škole
www.mzv.cz - stránka českého ministerstva zahraničných vecí, v kapitole Zahraničné vzťahy/Kultura, krajané a školská spolupráce/Školství obsahuje informáciu o štipendiách do ČR

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.msmt.cz - ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy, stránka obsahuje aj adresáre verejných a súkromných vysokých škôl v ČR
www.mzv.cz - stránka českého ministerstva zahraničných vecí, v kapitole Zahraničné vzťahy/Kultura, krajané a školská spolupráce/Školství obsahuje informáciu o štipendiách do ČR
www.mzv.sk/web/praha - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe
www.mzv.cz/bratislava - Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Českej republike
www.dzs.cz – Dum zahraničních služeb MŠMT (DZS)
www.nuov.cz – Národní ústav odborného vzdělávání
www.naep.cz - Národná agentúra pre európske programy


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: