Chorvátsko

Oficiálny názov štátu: Chorvátska republika / Republika Hrvatska (chorv.) / Republic of Croatia (angl.)
Hlavné mesto: Záhreb / Zagreb (chorv.) / Zagreb (angl.)
Úradný jazyk: chorvátsky
Rozloha: 56 594 km²
Počet obyvateľov: 4,1 mil.
Administratívne členenie: 20 žúp
Mena: chorvátska kuna (HRK)

Chorvátsko je predovšetkým obľúbenou letnou turistickou destináciou, ale aj krajinou, ktorá ponúka bohaté historické dedičstvo, prírodné krásy, príjemné podnebie alebo vynikajúcu kuchyňu, čo dokazuje fakt, že krajina je na 4. mieste na svete na zozname krajín UNESCO pre svoje nehmotné dedičstvo. Politické, ekonomické, kultúrne a vedecké centrum Chorvátska sídli v hlavnom meste, ktoré je zároveň najväčším mestom v krajine.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, polytechniky a vysoké školy. Univerzity môžu pozostávať z fakúlt, akadémií umení, univerzitných inštitútov, alebo katedier (departments). Okrem verejných inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktoré sú zriadené štátom a vládou, existujú aj súkromné. Univerzitné štúdium poskytuje 7 univerzít (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split, Zadar, Dubrovnik, Pula), odborné štúdium 3 polytechnické vysplé škloly, 3 verejné a 25 súkromných odborných vysokých škôl.

Polytechniky ponúkajú 2- až 4-ročné odborné štúdium končiace získaním diplomu a pripravujú vysokoodborných, umeleckých a v niektorých prípadoch vedeckých pracovníkov. Absolventom polytechník nie je umožnené pokračovať v štúdiu na univerzitách. Odborné vzdelávanie je usporiadané ako pregraduálne (2-4 roky), postgraduálne odborné (2 roky) alebo postgraduálne umelecké (2 roky).

Univerzitné vzdelávanie je trojstupňové:
1. stupeň (Diploma) - na univerzitnej úrovni je diplom udeľovaný po 4 až 6 rokoch štúdia. Štúdium oprávňuje študenta na odbornú, umeleckú, alebo vedeckú prácu.
2. stupeň (Magistar) - študenti končiaci s dobrými výsledkami môžu pokračovať v ďalšom štúdiu a získať titul magister. Štúdium trvá 2 roky a končí sa obhajobou diplomovej práce.
3. stupeň (Doktor znanosti) - trvá 3 roky. Po úspešnom ukončení štúdia a obhajobe doktorandskej práce študenti získajú titul Doctor.


Podmienky prijatia na štúdium

Prihlasovanie na štúdium sa vykonáva prostredníctvom centrálneho online systému. Študenti musia vyplniť prihlášku a zvoliť si maximálne 10 študijných programov, na ktoré si chcú podať žiadosť, a to na akejkoľvek vysokej škole v Chorvátsku. Študenti, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ, sa môžu prihlásiť na štúdium za rovnakých podmienok ako občania Chorvátska.

V prípade prihlasovania na celé štúdium sa v príjímacom procese bere do úvahy: typ ukončeného vzdelania a dosiahnuté známky, výsledky maturity, dosiahnuté výsledky na prijímacej skúške, popr. ďalšie vybrané vedomosti, zručnosti alebo schopnosti, ak ich požaduje vysoká škola. Pri výmenných pobytoch nie sú výberové kritériá zvyčajne založené na ukončenom vzdelaní a známkach, ale závisia od prihlášky kandidáta, motivačného listu a pohovoru.


Školné poplatky a životné náklady

Výška poplatkov za školné pre medzinárodných študentov vysokoškolského štúdia sa líši v závislosti od vysokej školy a študijného odboru. Školné za bakalárske programy v humanitných a spoločenských vedách sa môže pohybovať od 6 000 HRK (približne 800 EUR) do 16 500 HRK (približne 2 200 EUR) ročne, školné za technické vedy je približne 22 000 HRK (približne 3 000 EUR) ročne a školné za prírodné a lekárske vedy sa pohybuje okolo 27 000 HRK ročne (približne 3 600 EUR).

Školné za magisterské a doktorandské programy sa výrazne líši v závislosti od odboru,  a preto je potrebné informáciu dohľadať priamo na webstránke školy.

Životné náklady: 400 – 700 EUR/mesiac.


Bulletin SAIA 

Bližšie informácie o štúdiu v Chorvátsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2011, ktorého témou bolo štúdium v krajinách bývalej Juhoslávie a v Bulletine SAIA 1/2015, ktorého témou bolo vysokoškolské štúdium na Balkáne.


Webové stránky

Štúdium:

www.studyincroatia.hr - portál obsahujúci komplexné informácie o vysokoškolskom vzdelávaní v Chorvátsku, praktické informácie o procese prihlasovania, študentskom žviote, vízach, ubytovaní, výške školného, možnosti štipendií.
www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/institution - zoznam chorvátskych univerzít a inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, možnosť filtrovať podľa inštitúcie, stupňa štúdia a odboru, mesta, vyučovacieho jazyka
www.studij.hr - informácie o termínoch a podmienkach podávania prihlášok

 

Výskum:

www.euraxess.hr - národný portál pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.studyincroatia.hr - portál obsahujúci komplexné informácie o vysokoškolskom vzdelávaní v Chorvátsku, praktické informácie o procese prihlasovania, študentskom žviote, vízach, ubytovaní, výške školného, možnosti štipendií.
www.mobilnost.hr - Agentúra pre mobility a programy EÚ, štipendijné možnosti

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.mzos.hr - ministerstvo vedy, vzdelávania a športu
www.azvo.hr - Agentúra pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie
www.mvp.hr - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/zahreb - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe
http://sk.mvep.hr/sk - Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Slovenskej republike
www.mzv.sk - podmienky pre vstupa pobyt v Chorvátsku
www.iro.hr - Inštitút pre rozvoj vzdelávania


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: