Dánsko

Oficiálny názov štátu: Dánske kráľovstvo / Kongeriget Danmark (dán.) / The Kingdom of Denmark (angl.)
Hlavné mesto: Kodaň / Kobenhavn (dán.) / Copenhagen (angl.)
Úradný jazyk: dánčina, na Faerských ostrovoch paralelne s dánčinou faerský jazyk (cca 0,9% celkového počtu obyvateľstva Dánska), v Grónsku inuitský jazyk (cca 1% celkového počtu obyvateľstva Dánska)
Rozloha: 42 933 km²
Počet obyvateľov: 5,8 mil.
Administratívne členenie: 5 regiónov , ktoré sa delia na 98 komún (municipalít) + dve samosprávne územia Faerské ostrovy a Grónsko
Mena: dánska koruna (DKK)

Dánsko patrí medzi krajiny s dlhodobo fungujúcim sociálnym systémom, ktorý sa zakladá na rovnakom práve všetkých občanov na sociálne zabezpečenie. K vzdelávaniu, zdravotníctvu a  sociálnym službám  majú všetci rovnaký prístup a sú poskytované občanom zdarma. Možno aj z tohto dôvodu sú výskumníci v  Dánsku podľa časopisu Nature v porovnaní so svojimi kolegami v 15 ďalších krajinách so svojou prácou najspokojnejší. Najkvalitnejšou univerzitou v Dánsku je podľa celosvetových rebríčkov univerzít Univerzita v Kodani, založená v roku 1479. Z tejto univerzity pochádza 9 nositeľov Nobelovej ceny.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné vysokoškolské inštitúcie. Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít, neuniverzitný sektor 12 umeleckých vysokých škôl, 7 vysokých škôl (college), 7 obchodných akadémií a 4 námorné vysoké školy.

Na prvom stupni štúdia je možné získať nasledovné tituly:

  • Akademický odborný titul (2 roky, 120 ECTS), udeľujú ho vysoké školy (college) a odborné vysoké školy, štúdium je prepojené na priemysel a obchod,
  • Odborný bakalársky titul (3-4 roky, 180-240 ECTS), udeľujú ho vysoké školy (college), je zameraný na určité profesie,
  • Nadstavbový titul (1 a ½ roka, 90 ECTS), udeľujú ho obchodné akadémie a vysoké školy (college), je určený pre absolventov s akademickým odborným titulom,
  • Bakalársky titul obchodnej akadémie (3 a ½ roka, 220 ECTS), udeľujú ho obchodné akadémie, je zameraný na určité profesie,
  • Univerzitný bakalársky titul (3 roky, 180 ECTS), udeľujú ho univerzity, štúdium je prevažne teoretické a zamerané na výskum.

Na druhom stupni štúdia je možné získať nasledovné tituly:

  • Magisterský titul (2 roky, 120 ECTS), udeľujú ho univerzity, štúdium je prevažne teoretické a zamerané na výskum,
  • Umelecký magisterský titul (2 roky, 120 ECTS), udeľujú ho vysoké umelecké školy, štúdium je zamerané na výskum a/alebo umeleckú činnosť.

Doktorandské štúdium:

  • Titul PhD (3 roky, 180 ECTS), udeľujú ho univerzity, výskumné inštitúcie alebo vysoké umelecké školy

Akademický rok sa člení na 2 semestre, jesenný trvá spravidla od septembra do konca decembra a jarný od januára do mája.

V Dánsku má dlhoročnú tradíciu mimoškolské vzdelávanie, typicky dánskou inštitúciou sú tzv. ľudové školy internátneho typu (højskolerne). Jeho základy položil v 1. polovici 19. storočia teológ, historik a básnik Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872).


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské vzdelanie (maturita) alebo dánsky ekvivalent maturity (studentereksamen; højere forberedelseseksamen; højere handelseksamen; højere teknisk eksamen) a ovládanie vyučovacieho jazyka.

V prípade štúdia v angličtine sa vyžaduje ovládanie jazyka minimálne na úrovni "English B" (úroveň získaná na dánskych gymnáziách). Znalosť jazyka sa spravidla dokladuje medzinárodne uznávanými certifikátmi IELTS, Cambridge alebo TOEFL. Presný počet bodov, ktoré je potrebné získať pri jednotlivých jazykových skúškach stanovuje príslušná univerzita.

Ak sa bakalársky program uskutočňuje v dánčine, od uchádzačov sa vyžaduje znalosť dánskeho jazyka, ktorú uchádzač dokladuje certifikátom "Dánčina ako cudzí jazyk" (Studieprøven i dansk som andetsprog) alebo "Test z dánskeho jazyka" (Danskprøve) na úrovni 2 alebo 3. Kurzy dánskeho jazyku sú pre zahraničných študentov zdarma, takže študent môže začať študijný program v angličtine a po získaní požadovanej úrovne pokračovať v štúdiu v dánskom jazyku.

Niektoré vysoké školy môžu požadovať pre prijatie na štúdium splnenie určitých kritérií alebo absolvovanie prijímacích pohovorov, resp. testov. 

Hoci podmienky prijatia stanovujú jednotlivé vysokoškolské inštitúcie, prijímacie konanie na bakalárske štúdium je centralizované prostredníctvom portálu www.optagelse.dk. Prihlášky sa podávajú jedenkrát do roka do 15. marca. Tento termín platí pre štúdium začínajúce v zimnom alebo letnom semestri nachádzajúceho akademického roka. Systém na podávanie prihlášok sa otvára 1. februára.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Študenti z krajín EÚ spravidla neplatia školné, okrem verejných škôl sa to týka aj mnohých súkromných. Priemerné životné náklady v Dánsku sú približne 600 - 800 EUR/mesiac.


Bulletin SAIA 

Bližšie informácie o štúdiu v Dánsku nájdete v Bulletine SAIA 4/2017, ktorého témou bolo štúdium v Škandinávii.


Webové stránky

Štúdium:

www.studyindenmark.dk - portál o štúdiu v Dánsku
http://dkuni.dk - spoločný portál všetkých ôsmich univerzít
hwww.optagelse.dk/admission/index.html - portál pre prihlasovanie na študijné programy v anglickom jazyku
www.studieskolen.dk - Studieskolen - celoročné kurzy dánčiny

 

Výskum:

www.workindenmark.dk - pracovný portál - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov
www.euraxess.dk - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.uvm.dk - Dánske ministerstvo vzdelávania
www.ufm.dk - Dánske ministerstvo pre vedu, inovácie a vysoké školstvo
www.um.dk - Dánske ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/kodan - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani
https://oestrig.um.dk/ – Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva voViedni (s pôsobnosťou pre SR)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Dánsku
http://www.nyidanmark.dk - Dánsky imigračný úrad
https://denmark.dk - informácie o Dánsku
https://icitizen.dk/ - informácie pre zahraničných prichádzajúcich do Dánska


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: