Egypt

Oficiálny názov štátu: Egyptská arabská republika / Džumhúrija Misr al-Arabíja (arab.) / Arab Republic of Egypt (angl.)
Hlavné mesto: Káhira / al-Qáhira (arab.) / Cairo (angl.)
Úradný jazyk: arabský
Rozloha: 1 001 450 km²
Počet obyvateľov: 86 895 099
Administratívne členenie: 27 guvernorátov
Mena: al-Qáhira

V Egypte sa nachádza druhá najstaršia univerzita na svete. Je ňou Al-Azhar Univerzita v Káhire, ktorá bola založená približne v roku 971 a v súčasnosti patrí medzi najprestížnejšie univerzity v arabskom prostredí.  Za svetovo najstaršiu univerzitu alebo prvú vzdelávaciu inštitúciu udeľujúcu tituly môžeme považovať Univerzitu Al-Qarawiyyin v Maroku založenú v roku 859.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Egypte poskytujú verejné a súkromné univerzity, technické vysoké školy, akadémie a taktiež zahraničné vysoké školy alebo ich pobočky (zoznam všetkých vzdelávacích inštitúcií). V ponuke je viac ako 800 akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Vyučovacím jazykom je pri väčšine študijných programov angličtina alebo arabčina. Bakalárske štúdium (BA, BSc, BSEng a iné) trvá 8-10 semestrov a magisterské štúdium (MA, MBSc, MBSEng. a iné) 2-4 semestre. Absolventi magisterského štúdia sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium, ktorého dĺžka je 6-10 semestrov.


Podmienky prijatia na štúdium

Záujemcovia o štúdium na egyptských univerzitách sa uchádzajú o študijné miesto cez portál www.wafeden.gov.eg. Tento portál je určený iba pre uchádzačov zo zahraničia. K online žiadosti o štúdium je potrebné priložiť maturitné vysvedčenie a kópiu cestovného pasu platného min. 6 mesiacov. Po odoslaní online prihlášky a kontrole priložených dokumentov bude uchádzač vyzvaný k doručeniu originálov podkladových materiálov na adresu referátu pre zahraničných študentov egyptského ministerstva školstva.

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti:

  • maturitné vysvedčenie osvedčené MŠVVaŠ SR a legalizované Veľvyslanectvom Egyptskej republiky v Bratislave
  • kópia cestovného pasu platného min. 6 mesiacov
  • 6 aktuálnych fotiek
  • potvrdenie o výsledkoch absolvovaných prijímacích skúšok (ak relevantné)
  • potvrdenie o úhrade administratívneho poplatku vo výške 1 500 L.E.)
  • kópia elektronickej prihlášky zaslanej cez portál wafeden.gov.eg

Školné poplatky a životné náklady

Výška poplatkov za štúdium je rôzna v závislosti od inštitúcie. Poplatky pre zahraničných študentov na verejných univerzitách sú približne vo výške 1 000  - 1500 USD na jeden rok (napr. Univerzita Ain Shams alebo Univerzita v Alexandrii). Poplatky za štúdium na súkromných vysokých školách sú vyššie. Priemerné životné náklady sú 500 EUR/mesiac.


Webové stránky

Štúdium:

www.eun.eg – informácie o vysokých školách
www.study-in-egypt.gov.eg/ - informácie o štúdiu, kontakty na vysoké školy, prihlasovanie na štúdium
www.study-in-egypt.gov.eg - publikácia o štúdiu v Egypte

 

Výskum:

www.asrt.sci.eg - Akadémia pre výskum a technológie

 

Ďalšie informácie:

http://portal.moe.gov.eg/eng – ministerstvo vysokého školstva a vedeckého výskumu
www.mfa.gov.eg – ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/kahira - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire
www.egypt-embassy.sk/ - Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Egypte


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: