Francúzsko

Oficiálny názov štátu: Francúzska republika / République française (fr.) / France (angl.)
Hlavné mesto: Paríž / Paris (fr.) / Paris (angl.)
Úradný jazyk: francúzsky
Rozloha: 551 500 km²
Počet obyvateľov: 65,3 mil.
Administratívne členenie: 21 regiónov, Korzická územná správna korporácia a Zámorské Francúzsko; 96 departementov v rámci metropolitného Francúzska; 
Mena: Euro (EUR)

Francúzsko je jednou z najväčších krajín Európy, s dlhou turbulentnou históriou, kde sa  súčasná multikulturalita snúbi sa s dlhoročnými regionálnymi tradíciami. Dôraz na vzdelanie a kultúru dokazuje aj skutočnosť, že až 15 nositeľov Nobelovej ceny za literatúru, 13 nositeľov ceny za fyziku a 3 za ekonomiku sú Francúzi. Francúzske vysoké školy sú vychýrené svojou vysokou kvalitou, čoho dôkazom je skutočnosť, že až 12% z vysokoškolákov tvoria zahraniční študenti.   


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelanie vo Francúzsku poskytuje niekoľko druhov vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rôzne zamerania, štruktúru a podmienky prijímania nových študentov. Rozlišujú sa dva základné typy: verejné inštitúcie vedeckého, kultúrneho a profesionálneho charakteru (univerzity, národné polytechnické inštitúty, inštitúty a školy mimo univerzít, vysokoškolské zariadenia, vysoké školy na prípravu stredoškolských profesorov, francúzske školy v zahraničí) a verejné inštitúcie administratívneho charakteru.

Vysokoškolský systém je rozdelený na 3 stupne štúdia (cycles): Licence, Master a Doctorat.


Podmienky prijatia na štúdium

Študenti, ktorí sa hlásia ne celé štúdium prvého stupňa na verejných univerzitách a polytechnických inštitútoch vo Francúzsku, musia mať francúzsku maturitu (baccalauréat) alebo jej ekvivalent, a zložiť prijímaciu skúšku. Ak sa študent uchádza o študijný program na polytechnickom inštitúte, súčasťou prijímacieho konania je aj osobný pohovor. V prípade, že sa študent hlási na 2. alebo 3. stupeň štúdia, je potrebné mať ukončené vzdelanie nižšieho stupňa.

Študenti, ktorí chcú študovať na vysokej škole (Grande École), musia byť držiteľmi maturitného diplomu (baccalauréatu) alebo jeho ekvivalentu, a následne sú hodnotení podľa výsledkov prijímacích skúšok. Tieto skúšky sa konajú na konci dvojročného prípravného programu s názvom „Classes préparatoires aux grandes écoles“.

Vyučovacím jazykom na francúzskych univerzitách a vysokých školách je predovšetkým francúzština, a preto je potrebné preukázať úroveň ovládania francúzskeho jazyka, a to buď zložením jazykovej skúšky (TCF, TEF) alebo získaním jazykového diplomu (DELF, DALF). Pre štúdium na 1. stupni štúdia je zväčša požadovaná úroveň B2, a na 2. a 3. stupni úroveň C1; podmienky sa môžu líšiť v závislosti od požiadavkov univerzity.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z francúzskeho jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Školné je na verejných vysokých školách nízke, pretože takéto vzdelanie z veľkej časti dotuje francúzska vláda. Školné pre študentov EÚ na verejných školách sa tak pohybuje okolo 170 EUR/ročne na bakalárskom stupni (Licence), 243 EUR/ročne na magisterskom stupni (Master), 601 EUR/ročne na polytechnickej škole (*na vybraných školách je poplatok vyšší, okolo 2 500 EUR/ročne) a 380 EUR/ročne na doktorandskom stupni (Doctorand).

Školné na súkromných školách, najmä na súkromných obchodných školách, je podstatne vyššie a pohybuje sa v rozmedzí od 3 000  do 10 000 EUR/ročne.

Životné náklady: 800–1 100 EUR/mesačne


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu vo Francúzsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2018.


Webové stránky

Štúdium:

www.slovaquie.campusfrance.org/sk– komplexný portál obsahujúci informácie o študijných a štipendijných možnostiach vo Francúzsku, služby pre študentov, doktorandov, pedagogických pracovníkov a výskumníkov na podporu akademických mobilít ( v slovenskom jazyku)
www.campusfrance.org - francúzska verzia 
www.cnous.fr – Centrum služieb študentom CNOUS – informácie o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, sociálnom zabezpečení a kultúrnom živote

 

Výskum:

http://ec.europa.eu/euraxess/np/france – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.slovaquie.campusfrance.org/sk– komplexný portál obsahujúci informácie o študijných a štipendijných možnostiach vo Francúzsku, služby pre študentov, doktorandov, pedagogických pracovníkov a výskumníkov na podporu akademických mobilít (v slovenskom jazyku)

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr – ministerstvo vysokého školstva a výskumu
www.education.gouv.fr – ministerstvo národného školstva
www.diplomatie.gouv.fr – ministerstvo zahraničných vecí
www.france.sk – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave
www.mzv.sk/web/pariz - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt vo Francúzsku
www.institutfrancais.sk – Francúzsky inštitút v Bratislave
www.cge.asso.fr – Rada Grandes Ecoles


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: