Grécko


Oficiálny názov štátu: Grécka republika / Elliniki Dimokratia (gréc.) / The Hellenic Republic (angl.)
Hlavné mesto: Atény / Athina (gréc.) / Athens (angl.)
Úradný jazyk: novogréčtina, tzv. ľudový jazyk dimotiki
Rozloha: 131 944 km²
Počet obyvateľov: 10,4 mil.
Administratívne členenie: 13 provincií
Mena: Euro (EUR)

Grécko je krajinou juhovýchodnej Európy a nachádza sa na križovatke Európy, Ázie a Afriky.  Osemdesiat percent Grécka je hornatých, pričom vrchol Olymp (domov bohov) je najvyšším vrcholom s výškou 2 918 metrov. Okrem toho má Grécko najdlhšie pobrežie v stredomorskej oblasti. Grécko, vlasť Sokrata a Alexandra Veľkého, sa považuje za kolísku západnej civilizácie. Počet pruhov na gréckej vlajke je zhodný s počtom písmen v slove “eleftheria”, čo znamená sloboda. Pruhy zároveň symbolizujú krásu Egejského mora.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Grécku poskytuje 24 verejných akreditovaných univerzít. Vzdelávanie je trojstupňové (bakalárske – magisterské – doktorandské).

Prvý stupeň trvá spravidla štyri roky. Štúdium na polytechnikách a štúdium niektorých aplikovaných vied (agronómia, lesníctvo, stomatológia, farmácia, veterinárske lekárstvo) a umeleckých disciplín (hudobné a výtvarné umenie) trvá päť rokov. Štúdium medicíny trvá 6 rokov. Absolventi prvého stupňa získavajú vysokoškolský titul (titlos spoudon). Jednému akademickému roku zodpovedá 60 ECTS kreditov. V rámci prvého stupňa, môže každá inštitúcia organizovať aj kratšie študijné programy, za ktoré môžu študenti získať maximálne 120 kreditov a získať certifikát. Takýto certifikát ale nie je ekvivalentom riadneho titulu získaného v rámci prvého stupňa.   

Druhý stupeň trvá minimálne dva semestre a zodpovedá 60 ECTS kreditom. Úspešným absolventom druhého (postgraduálneho) stupňa je udelený magisterský titul (diploma metaptychiakon spoudon). Postgraduálne kurzy sú určené pre gréckych alebo zahraničných absolventov gréckych univerzít alebo akreditovaných ekvivalentných inštitúcií zo zahraničia. 

Študijné programy sú poskytované hlavne v gréckom jazyku, ale čoraz viac postgraduálnych programov je ponúkaných v anglickom alebo inom jazyku. Znalosť jedného alebo viacerých cudzích jazykov (okrem gréčtiny) je základným predpokladom účasti na postgraduálnych programoch. Kurzy trvajú zvyčajne jeden a pol roka (tri semestre) vrátane času na vypracovanie práce. Mnoho postgraduálnych programov v rámci internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v Grécku ponúka v spolupráci so zahraničnými univerzitami spoločné tituly. Grécke univerzity ponúkajú približne 140 magisterských programov.

Akademický rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Delí sa na dva semestre:

- zimný semester (začína spravidla v septembri a končí v januári nasledujúceho roka)

- letný semester (začína spravidla vo februári a končí v júni)

V rámci každého semestra prebieha vyučovanie po dobu minimálne 13 týždňov. Po skončení semestra sa začína skúškové obdobie.  Vianočné a veľkonočné prázdniny zaberajú celkom 4 týždne z jedného akademického roka.

Doktorandské štúdium vedie k udeleniu doktorátu (PhD). V prípade univerzít, ktoré poskytujú postgraduálne kurzy, je nevyhnutné mať postgraduálny diplom na získanie doktorátu. Povolenie na prípravu dizertačnej práce na univerzitách, ktoré neponúkajú  postgraduálne vzdelávanie, sa udeľuje uchádzačom, ktorí spĺňajú určité predpoklady. Požiadavky na prijatie stanovujú príslušné inštitúcie.

Grécka ústava zakazuje súkromným inštitúciám postsekundárneho vzdelávania pôsobiť ako nezávislé univerzity v Grécku. Nezakazuje im však spolupracovať so zahraničnými univerzitami pri poskytovaní vysokoškolských a postgraduálnych študijných programov v Grécku. Väčšina týchto škôl ponúka študijné programy na základe dohôd s univerzitami pôsobiacimi v iných krajinách Európskej únie, predovšetkým vo Veľkej Británii a umožňuje získať tituly udeľované týmto univerzitami.


Podmienky prijatia na štúdium

Predpokladom prijatia na vysokoškolské štúdium v Grécku je úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou. Záujemcovia o štúdium, ktorých rodičia nie sú Gréci, musia predložiť osobne alebo splnomocnenou osobou prihlášku s požadovanými dokumentmi ministerstvu školstva a náboženských záležitostí. Informáciu o tom, ktoré materiály je nutné predložiť, poskytuje grécke veľvyslanectvo v Bratislave. Požadované podkladové materiály je zároveň potrebné odoslať elektronicky cez webstránku https://exams-foreigner.it.minedu.gov.gr. Rozhodnutie o prijatí na štúdium vydáva ministerstvo. Keďže vyučovacím jazykom na všetkých stupňoch je gréčtina, záujemcovia musia predložiť certifikát o znalosti gréckeho jazyka. Certifikát je možné získať na Aténskej alebo Solúnskej univerzite.

Podmienky prijatia na druhý stupeň vysokoškolského štúdia určuje vnútorný predpis daného postgraduálneho programu. Výber kandidátov sa spravidla uskutočňuje na základe výberového konania alebo  (ústnych a / alebo písomných) výsledkov skúšky.


Školné poplatky a životné náklady

Na verejných vysokých školách sa neplatí školné. Priemerné životné náklady sú vo výške ca. 550 až 750 EUR/mesiac.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Grécku nájdete v Bulletine SAIA 2/2009 a v Bulletine SAIA 1/2015, ktorého témou bolo vysokoškolské štúdium na Balkáne.


Webové stránky

Štúdium:

https://studyingreece.edu.gr - informácie o štúdiu v Grécku, zoznam vysokých škôl, podmienky prijatia na vysoké školy
www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie o uznávaní diplomov
www.eap.gr – Helénska otvorená univerzita, jediná grécka štátna univerzita, ktorá poskytuje diaľkové vysokoškolské štúdium aj postgraduálne štúdium
www.eoppep.gr – Národné stredisko odborného vzdelávania
http://en.greekcourses.uoa.gr - Jazykové centrum vyučovania modernej gréčtiny, informácie o medzirezortnom programe vyučovania modernej gréčtiny ako cudzieho jazyka na Národnej univerzite v Aténach

 

Výskum:

www.euraxess.gr – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.iky.gr – portál gréckej nadácie štátnych štipendií

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.minedu.gov.gr – ministerstvo školstva a cirkevných záležitostí
www.mfa.gr - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/ateny - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach
www.mfa.gr/bratislava - Veľvyslanectvo Gréckej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Grécku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: