Holandsko

Oficiálny názov štátu: Holandské kráľovstvo / Koninkrijk der Nederlanden (holand.) / Kingdom of the Netherlands (angl.)
Hlavné mesto: Amsterdam / Amsterdam (holand.) / Amsterdam (angl.)
Úradný jazyk: holandský, v provincii Friesland od r. 1994 aj frízsky jazyk
Rozloha: 41 526 km2 (bez vodných plôch 33 889 km2)
Počet obyvateľov: 17,2 mil.
Administratívne členenie: 12 administratívnych regiónov - provincií
Mena: Euro (EUR)

Holland alebo Nederland sú dva názvy jednej krajiny, ktorej veľká časť sa nachádza pod úrovňou mora („neder“ – dolný, nízky; „land“ – zem, krajina). Úroveň vysokoškolského vzdelávania v tomto štáte však nie je „neder“. Holandsko bola prvá neanglofónna krajina, ktorá začala poskytovať vysokoškolské štúdium aj v anglickom jazyku. Najstaršia holandská univerzita je v Leidene. V roku 1575 ju založil Viliam Oranžský. Bola tiež prvou holandskou univerzitou so slobodou vierovyznania, preto sa až dodnes zachovalo jej heslo „Praesidium Libertatis“ (Sídlo slobody). K starším patria aj Univerzita v Groningene (1614) či Amsterdame (1632). Najstaršou technickou vysokou školou je Technická univerzita v Delfte (1842).


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, odborné vysoké školy, Inštitúty medzinárodného vzdelávania, vysoké školy (college) a iné inštitúcie. Podľa vzdelávacích inštitúcií sa vysokoškolské štúdium delí na dva typy:

  • 1. WO (Wetenschappelijk onderwijs) – „vedecké vzdelávanie“, ktoré poskytujú univerzity;
  • 2. HBO (Hogeroepsonderwijs) – „vyššie odborné vzdelávanie“, ktoré poskytujú odborné vysoké školy.

V Holandsku existuje od roku 2002 trojstupňový systém vyššieho vzdelávania.

Univerzity ponúkajú akademické vzdelávanie orientované skôr na výskum. Štúdium je možné absolvovať vo všetkých troch stupňoch: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Bakalárske (pregraduálne) univerzitné štúdium trvá tri roky, absolvent získa titul bakalár. Magisterské (graduálne) štúdium trvá jeden až tri roky a vedie k titulu master. Doktorandské štúdium trvá štyri roky, absolventi získajú titul PhD.

Programy vyššieho vzdelávania praktickejšieho zamerania poskytujú odborné vysoké školy. Štúdium je možné absolvovať v bakalárskom a magisterskom stupni. Bakalárske štúdium trvá 4 roky a magisterské štúdium 1-4 roky.

Inštitúty medzinárodného vzdelávania poskytujú vzdelávanie na magisterskom a doktorandskom stupni. Inštitúty sú vo väčšine prípadov súčasťou univerzít. 

Prvé vysoké školy (college) boli založené v roku 1997 holandskými univerzitami. Podnetom pre ich vznik boli obdobné inštitúcie v Spojených štátoch amerických, ktoré ponúkali štúdium liberálnych umení a vied a orientovali sa aj na študentskú komunitu. Tieto inštitúcie sú súčasťou väčších univerzít a sú oprávnené stanoviť si vlastné podmienky prijatia na štúdium. 

S ponukou viac ako 2 000 medzinárodných programov a kurzov má Holandsko spomedzi krajín kontinentálnej Európy najviac programov vyučovaných v angličtine.


Podmienky prijatia na štúdium

Hlavnou podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium v anglickom jazyku je doklad o ukončení strednej školy, ktorý je uznaný ako ekvivalent holandského diplomu o ukončení stredoškolského vzdelania a znalosť anglického jazyka. Spravidla sa ako doklad o znalosti jazyka vyžadujú medzinárodne uznávané certifikáty TOEFL alebo IELTS.

Prihlasovanie na holandské vysoké školy prebieha spravidla prostredníctvom portálu http://info.studielink.nl. Niektoré vysoké školy si ale stanovujú vlastný postup prijímacieho konania, preto je potrebné si preveriť podmienky prijatia na webstránke príslušnej vysokej školy. Na niektoré študijné programy je stanovený počet uchádzačov, ktorých môžu univerzity prijať (tzv. „numerus fixus“). Na tieto programy sa prihlasuje do 15. januára, na všetky ostatné programy do 1. mája.

V jednom akademickom roku si uchádzač môže podať prihlášku na maximálne dva programy "numerus fixus". Prijímajúca inštitúcia rozhodne o tom, koľkokrát sa uchádzač môže zúčastniť prijímacieho konania na zvolený študijný program. Výnimkou je štúdium medicíny, zubného lekárstva, zubnej hygieny a fyzioterapie, na ktoré je možné si podať iba jednu prihlášku v príslušnom študijnom odbore v jednom akademickom roku. To znamená, že napr. nie je možné podať žiadosť na štúdium medicíny na dve rôzne univerzity, ale je možné súbežne požiadať o štúdium medicíny a zubného lekárstva.

V prípade umeleckých odborov môžu vzdelávacie inštitúcie určiť ďalšie podmienky.

Podmienkou na prijatie na magisterské štúdium je bakalársky diplom alebo jeho ekvivalent.


Školné poplatky a životné náklady

Minimálny poplatok za štúdium na holandských vysokých školách je 2 087 EUR na jeden akademický rok. Holandská vláda však umožňuje študentom prvého ročníka vysokej školy študovať za nižšie poplatky. Bližšie informácie sú na webovej stránke holandskej vlády. Školné za štúdium vyše 2 000 študijných programov vyučovaných v angličtine si záujemcovia môžu vyhľadať na portáli www.studyfinder.nl.

Životné náklady sa pohybujú od 800 do 1 100 eur mesačne.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Holandsku nájdete v Bulletine SAIA 9/2017, ktorého témou bolo štúdium v krajinách Beneluxu. 


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinholland.nl - informácie o štúdiu v Holandsku
www.erudera.com/netherlands - užitočné infomácie o štúdiu a živote v Holandsku
www.vsnu.nl - Asociácia holandských univerzít
http://www.vereniginghogescholen.nl/ - Asociácia holandských vyšších odborných škôl
www.nuffic.nl - Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education, informácie o vzdelávacom systéme, výmenných projektoch a programe pre talentovaných zahraničných študentov
www.idw.nl - uznávanie diplomov v Holandsku
www.ivn.nu – Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek
www.hagueacademy.nl – Haagska akadémia medzinárodného práva
www.taalunie.org – Únia holandského jazyka, informácie o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.cnavt.org - informácie o cerifikátoch z holandčiny ako cudzieho jazyka

 

Výskum:

http://euraxess.nl - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

www.government.nl/ministries/ocw - ministerstvo školstva, kultúry a vedy
www.government.nl/ministries/bz - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/haag - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu
http://www.dutch-embassy.com/slovakia-bratislava.html – Veľvyslanectvo Holandska v SR
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Holandsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: