Japonsko

Oficiálny názov štátu: Japonsko / Nippon-koku, Nihon-koku (jap.) / Japan (angl.)
Hlavné mesto: Tokio / Tōkyō (jap.) / Tokyo (angl.)
Úradný jazyk: japončina
Rozloha: 377 835 km²
Počet obyvateľov: 126,5 mil. 
Administratívne členenie: 9 regiónov / 47 prefektúr / 3300 obecných samospráv
Mena: jen (JPY)

Japonsko je štát ležiaci na východnom okraji ázijského kontinentu, na východ od Číny a Kórey. Názov štátu doslova znamená Zem vychádzajúceho slnka: 日 (ni, slnko) 本 (hon, pôvod) 国 (koku, zem). Japonsko je súostrovím tvoreným 6 852 ostrovmi. Štyri najväčšie ostrovy sú Hokkaido, Honšú, Šikoku a Kjúšú. Japonsko je 2. najľudnatejšou ostrovnou krajinou sveta. Populácia 127 miliónov je jedenástou najväčšou na svete.

Japonsko patrí k hospodársky najrozvinutejším krajinám sveta. K najperspektívnejším odvetviam japonského hospodárstva patrí robotika. Japonské technológie sú lídrom na svetových trhoch. Vysokú úroveň si udržiava výroba elektronických, elektrotechnických zariadení, optický priemysel, lodiarstvo, obranný priemysel a medicína. Ambíciou japonskej vlády je stať sa vedúcou svetovou ekonomikou v oblastiach superpočítačov, moderných technológií ako sú biotechnológie, nanotechnológie, v oblastiach prieskumu morského dna a v kozmickom výskume. Japonsko zaujíma popredné miesto v objeme výdavkov na vedu a výskum vo výške 3,6 % HDP. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Japonsku poskytuje 5 typov inštitúcií: univerzity (bakalársky stupeň), postgraduálne školy, juniorské vysoké školy, odborné vysoké školy (nadstavbové štúdium) a technické vysoké školy.

Univerzity, ktorých je vyše 700, sú verejné, súkromné a štátne. Ponúkajú 4-ročné štúdium (ekvivalentné nášmu bakalárskemu stupňu), s výnimkou medicíny, zubného a veterinárneho lekárstva, ktoré sa študujú 6 rokov.

Postgraduálne školy ponúkajú magisterské a doktorandské štúdium. Magisterské dvojročné

a doktorandské trojročné štúdium je možné spojiť do jedného 5-ročného programu.

Juniorské vysoké školy ponúkajú 2- alebo 3-ročné študijné programy ako národná ekonomika, sociológia, pedagogika alebo humanitné štúdiá.

Odborné vysoké školy ponúkajú odborné nadstavbové štúdium, ktoré sa v Japonsku zaraďuje medzi vysokoškolské vzdelávanie. Dĺžka štúdia je jeden alebo dva roky v technických smeroch a disciplínach potrebných pre každodenný život.

Technické vysoké školy, ktorých je v Japonsku asi 60, ponúkajú 5-ročné študijné programy pre absolventov juniorských vysokých škôl v oblastiach ako napríklad obchodná lodná doprava a inžinierske programy technického smeru.

Školský rok sa začína na japonských univerzitách každoročne v apríli a prvý semester sa končí v septembri. Druhý semester sa začína v októbri a končí sa v marci. Študenti sa obvykle zapisujú na školu v apríli, ale niektoré univerzity umožňujú zápis aj v októbri.


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na univerzitné štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie (absolvovaných musí byť 12 rokov štúdia) a mať najmenej 18 rokov. Niektoré univerzity akceptujú medzinárodný bakalaureát (International Baccalaureate). Časť univerzít využíva pri prijímaní zahraničných študentov štandardizovaný test EJU (The Examination for Japanese University Admission for International Students), ktorý zisťuje znalosť japonského jazyka, vedomosti z vybraných predmetov a schopnosť testovaného zvládnuť vysokoškolské vzdelanie.

Bližšie informácie o teste sú na stránke www.jasso.go.jp/eju/index_e.html

Bližšie informácie záujemcovia o štúdium v Japonsku nájdu na stránke https://www.studyinjapan.go.jp/en/ alebo na stránke Organizácie pre služby japonským študentom http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html. Obe stránky poskytujú praktické informácie o štúdiu v Japonsku, vízových povinnostiach, univerzitách či jazykových kurzoch japončiny.


Školné poplatky a životné náklady

Výška školného závisí od typu školy. Priemerný poplatok za prvý rok štúdia na štátnych školách bol 817 800 jenov, na lokálnych verejných školách 936 435 jenov. Na súkromných školách sa priemerný poplatok líši podľa odboru štúdia a jeho výška bola od 1 106 493 do 5 164 096 jenov. Najdrahšie je štúdium medicíny (5 164 096 jenov) a stomatológie (4 953 511 jenov).

Životné náklady: sú pomerne vysoké (cca. o 80% vyššie ako na Slovensku) Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.studyinjapan.go.jp/en/life/livingcost-price/


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Japonsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2010.


Webové stránky

Štúdium:

www.mext.go.jp - Ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológií
www.studyjapan.go.jp/en/index.html – príručka pre záujemcov o štúdium v Japonsku (v angličtine), obsahuje aj informácie o japonských štipendiách
www.nigelward.com/top30.html – 30 najlepších univerzít v Japonsku
www.spf.org/e/ – Mierová nadácia Sasakawa
www.jasso.go.jp – všeobecné informácie o štúdiu v Japonsku, štipendiá, zoznam vysokých škôl
www.sk.emb-japan.go.jp – Japonské veľvyslanectvo v Bratislave

 

Výskum:

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.jsps.go.jp/english - Japonská spoločnosť na propagáciu vedy
www.jpf.go.jp/ - Japonská nadácia

 

Štipendiá:

www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/pamphlet/index.html - informácie o štipendiách v Japonsku
www.jasso.go.jp – všeobecné informácie o štúdiu v Japonsku, štipendiá, zoznam vysokých škôl
www.yamasa.org – databáza štipendií nadácie Hattori pre zahraničných študentov

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie)

 

Dôležité kontakty:

www.mext.go.jp - Ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológií Japonska
www.mofa.go.jp - Ministerstvo zahraničných vecí Japonska
www.mzv.sk/web/tokio - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tokiu
www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_sk/index.html - Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a povyt v Japonsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: