Luxembursko

Oficiálny názov štátu: Luxemburské veľkovojvodstvo / Groussherzogtum Lëtzebuerg (lux.) / Grand-Duché de Luxembourg (franc.) / Großherzogtum Luxemburg (nem.) / The Grand Duchy of Luxembourg (angl.)
Hlavné mesto: Luxemburg / Lëtzebuerg (lux.) /Luxembourg (franc.) / Luxemburg (nem.) / Luxembourg (angl.)
Úradný jazyk: luxemburský, francúzsky a nemecký
Rozloha: 2 586 km²
Počet obyvateľov: 625 978
Administratívne členenie: 3 samosprávne kraje (Luxembourg, Diekirch, Grevenmacher), 12 kantónov a 118 obcí
Mena: Euro (EUR)

Luxembursko je malý západoeurópsky štát susediaci s Belgickom, Nemeckom a Francúzskom. Luxemburské veľkovojvodstvo, ako znie oficiálny názov, je späté so šľachtickým rodom Luxemburgovcov. Hlavné mesto Luxemburg je spolu s Bruselom a Štrasburgom jedným z troch oficiálnych sídiel európskych inštitúcií.  Je domovom Európskej investičnej banky, Európskeho súdneho dvoru a tiež zakladajúcim členom NATO, Beneluxu, EÚ aj OECD.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské štúdium v Luxembursku poskytuje 5 vzdelávacích inštitúcií (2 verejné vysoké školy, 2 súkromné vysoké školy a jedna pobočka zahraničnej vysokej školy).  

Univerzitné vzdelávanie poskytuje Luxemburská univerzita (Université du Luxembourg), verejná vzdelávacia inštitúcia, ktorá vznikla v roku 2003 zlúčením štyroch inštitúcií (Univerzitného centra v Luxemburgu, Technologického inštitútu IST, Pedagogického vzdelávacieho a výskumného inštitútu ISERP a Inštitútu pedagogických a sociálnych štúdií IEES). Luxemburská univerzita má tri fakulty, ponúkajúce štúdium na všetkých troch stupňoch: Fakulta prírodných vied, technológii a komunikácii, Fakulta práva, ekonómie a financií a Fakulta jazykov, literatúry, humanitných vied, umenia a vzdelávania. Medzi najuznávanejšie odbory patria ,,Master in Business" a ,,Master in Finance". Štúdium na Luxemburskej univerzite je multilingválne, prebieha v nemčine, francúzštine a luxemburčine, v prípade krátkodobých študijných stáží (výmen) je možné vybrať si aj z kurzov ponúkaných v anglickom jazyku.

Univerzitné štúdium je trojstupňové: bakalársky stupeň (bachelor) trvá 3 až 4 roky, magisterský stupeň (master) trvá 1 až 2 roky a doktorandský stupeň (doctorat) trvá najmenej 3 roky.

Druhou verejnou vysokou školou je technická vysoká škola BTS - Brevet de Technicien Supérieur, ktorá poskytuje neuniverzitné štúdium v odboroch: ekonómia, priemysel, zdravotníctvo, umenie, počítačové vedy a médiá (na výber je ca. 30 rôznych programov) Štúdium pozostáva z teoretickej výučby a praktických stáží v podnikoch. Dĺžka štúdia je 4-6 semestrov. Absolventi štúdia získavajú osvedčenie BTS.

V Luxembursku pôsobia dve zahraničné vysoké školy Lunex UniversityLSB - Luxembourg School of Business a jedna pobočka zahraničnej vysokej školy Sacred Heart University.

Sacred Heart University ponúka štúdium MBA a programy zamerané na špecializáciu v odboroch financie, investície, leadership a manažment, ukončené odborným certifikátom.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou pre prijatie na vysokoškolské štúdium v Luxembursku je ukončené stredoškolské vzdelanie a znalosť vyučovacieho jazyka. Občania EÚ/EHP musia požiadať o uznanie stredoškolského vzdelania na Ministerstve národného školstva, detí a mládeže v Luxemburgu.

Ako doklad o jazykovej znalosti sa akceptujú medzinárodne uznávané certifikáty z anglického, francúzskeho a/alebo nemeckého jazyka.

Podmienky prijatia na jednotlivé programy a termíny pre podanie žiadosti stanovujú príslušné vysoké školy.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy


Školné poplatky a životné náklady

Na Luxemburskej univerzite platia študenti zápisné (enrolment fees), ktoré je spravidla vo výške 400 EUR za prvý a druhý semester a 200 EUR za ďalšie semestre. Na súkromných vysokých školách sa platí školné.

Životné náklady sú približne 1 200 EUR mesačne.

Študenti môžu počas štúdia pracovať, počas školského roka 15 hodín týždenne a počas prázdnin 40 hodín týždenne.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Luxembursku nájdete v Bulletine SAIA 9/2017, ktorého témou bolo Štúdium v krajinách Beneluxu.


Webové stránky

Štúdium:

www.cedies.public.lu  – Centrum dokumentácie a informácií o vysokoškolskom vzdelávaní, informácie o štúdiu v Luxembursku
www.insl.lu  - Institut National des langues
wwwen.uni.lu  - Université de Luxemburg

 

Výskum:

www.euraxess.lu - Národný portál Euraxess

 

Ďalšie informácie:

www.men.public.lu – národné ministerstvo vzdelávania, odbornej prípravy a športu
www.mae.lu - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/brusel - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bruseli (s pôsobnosťou pre Luxembursko)
https://vienne.mae.lu/ - Veľvyslanectvo Luxemburského veľkovojvodstva vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovensko)
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Luxembursku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: