Maďarsko

Oficiálny názov štátu: Maďarsko / Magyarország (maď.) / Hungary (angl.)
Hlavné mesto: Budapešť / Budapest (maď.) / Budapest (angl.)
Úradný jazyk: maďarčina
Rozloha: 93 033 km2
Počet obyvateľov: 9,7 mil.
Mena: forint (HUF)

Maďarský parlament bol postavený ešte v roku 1896 a dodnes si drží titul tretieho najväčšieho parlamentu na celom svete. Týči sa až do výšky 96 metrov, obsahuje až 691 miestností a na jeho výstavbu bolo použitých približne 40 kilogramov čistého zlata. Budapeštianske metro je druhé najstaršie na celom svete, bolo postavené v rovnakom roku ako parlament. Hlavným dôvodom vybudovania podzemnej dráhy bola preplnenosť ulíc. Medzi najznámejšie vynálezy maďarského pôvodu patria okrem populárneho hlavolamu Erna Rubika (rubikova kocka), tichej zápalky János Irinyiho, aj vynálezy maďarských emigrantov - princípy holografie (Dennis Gabor), guľôčkové pero (László Bíró), či programovací jazyk BASIC (John Kemeny, Thomas E. Kurtz).


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú vysoké školy a univerzity, ktoré sú štátne a súkromné. V Maďarsku funguje 28 štátnych, 11 súkromných a 26 cirkevných inštitúcií. Inštitúcie ponúkajú viac ako 500 kurzov v angličtine, nemčine, francúzštine a ďalších jazykoch. Za štúdium v cudzom jazyku sa platí školné. Vysokoškolské štúdium sa ponúka na dvoch typoch vysokých škôl, egyetem (univerzita) a foiskola (vysoká škola), ktoré môžu ponúkať kurzy vo všetkých troch cykloch odbornej prípravy: bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky pre prijatie si stanovujú jednotlivé vysokoškolské inštitúcie. K prihláške je spravidla potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

- aktuálny životopis

- motivačný list

- kópiu pasu/občianskeho preukazu

- doklad o jazykových znalostiach

- výpisy známok preložené do anglického jazyka

- získané vysokoškolské diplomy preložené do anglického jazyka

- dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov.

Uchádzači o bakalárske štúdium musia mať k dispozícii maturitné vysvedčenie uznané v Maďarsku, preložené do maďarčiny alebo angličtiny s prepisom absolvovaných predmetov a získaných známok. Slovenská republika má s Maďarskom podpísanú dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.Na prijatie do vybraných programov môže byť vyžadované aj úspešné zloženie prijímajúcej skúšky. Prijímacie konanie vrátane prípravy a produkcie testovacích materiálov koordinuje Národný úrad pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie. Úrad poskytuje bližšie informácie o prijímaní študentov na maďarské vzdelávacie inštitúcie.

Na prijatie na magisterské štúdium musia uchádzači predložiť kópiu svojho bakalárskeho diplomu a pravdepodobne abolvovať prijímaciu skúšku. 

Inštitúcie v Maďarsku hodnotia žiadosti na základe predchádzajúcich štúdií uchádzačov a priemeru známok. Niektoré inštitúcie môžu tiež vyžadovať skúsenosti s prácou a výskumom. 


Školné poplatky a životné náklady

Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia: štátom financované a hradené študentom. Študenti, ktorí nezískali štátnu podporu, si všetky náklady spojené so štúdiom musia hradiť sami.

Životné náklady: 350 EUR/mesiac


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Maďarsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2019


Webové stránky

Štúdium: 

www.campushungary.hu – centrálna kancelária pre štúdium v Maďarsku
www.studyinhungary.hu – informačný portál pre zahraničných študentov (v angličtine)
www.sulinet.hu – školský portál
www.felvi.hu – informácie o prijímaní študentov, zoznam študijných programov

 

Výskum: 

www.euraxess.hu – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.tka.hu – Verejná nadácia Tempus, ktorá administruje maďarské vládne štipendiá
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships/stipendium-hungaricum.html - Stipendium Hungaricum
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships/bilateral-state-scholarships.html - štipendiá na základe bilaterálnych dohôd
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships/ceepus.html - program CEEPUS
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships/eea-grants-scholarships.html - EEA granty
http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships/erasmus.html - Erasmus+

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie: 

www.nefmi.gov.hu – Ministerstvo národných zdrojov, do ktorého kompetencie patrí aj školstvo, informácie o systéme VŠ vzdelávania
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium - Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska
https://www.mzv.sk/web/budapest-en - Veľvyslanectvo SR v Maďarsku
https://bratislava.mfa.gov.hu/ - Veľvyslanectvo Maďarskej republiky na Slovensku
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Maďarsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: