Malta

Oficiálny názov štátu: Maltská republika / Malta (malt.) / Malta (angl.)
Hlavné mesto: Valletta / La Valletta (malt.) / Valletta (angl.)
Úradný jazyk: maltčina, angličtina
Rozloha: 316 km2
Počet obyvateľov: 441 543 
Administratívne členenie: 68 lokálnych výborov
Mena: euro (EUR)

Malta je malý ostrovný štát v Stredozemnom mori medzi Sicíliou a severnou Afrikou. Krajina získala svoju nezávislosť v roku 1964. V roku 2004 sa spolu s ďalšími deviatimi krajinami (vrátane Slovenskej republiky) stala členskou krajinou Európskej únie. Malta sa môže pýšiť tromi pamiatkami zapísanými do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie na Malte poskytujú tri verejné inštitúcie:

  • University of Malta - poskytuje univerzitné vzdelávanie na bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni, v ponuke sú tiež krátkodobé študijné programy 
  • Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) - poskytuje odborné vzdelávanie na bakalárskom a magisterskom stupni, v ponuke sú tiež krátkodobé študijné programy 
  • Institute of Tourism Studies (IST) - ponúka iba krátkodobé študijné programy. Inštitút zatiaľ nemá oprávnenie udeľovať vysokoškolské tituly.

Na Malte tiež pôsobia pobočky zahraničných vysokých škôl (napr. Middlesex University Malta).

Systém vysokoškolského vzdelávania sa zakladá na bolonskom princípe rozdelenia štúdia do troch stupňov. Bakalárske štúdium trvá 3 roky, magisterské 1,5 - 2 roky a doktorandské štúdium 3 - 4 roky.

Okrem študijných programov, ktoré vedú k získaniu vysokoškolského titulu, ponúkajú vzdelávacie inštitúcie krátkodobé študijné programy. Absolventi týchto programov získavajú certifikát alebo diplom.

Akademický rok sa delí na 2 semestre, zimný semester trvá od septembra do januára a letný semester od februára do júna.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a znalosť anglického jazyka, ktorú je potrebné dokladovať medzinárodne uznávaným certifikátom (TOEFL, IELTS, Cambridge).

Maltská univerzita ponúka pre zahraničných uchádzačov ročný kurz The Foundations Studies Course, ktorého cieľom je pripraviť študentov na štúdium zvoleného odboru. Okrem anglického jazyka sa v rámci kurzu vyučujú aj odborné predmety, ktoré sa uchádzač chystá ďalej študovať.

Prihlášky na bakalárske štúdium na Maltskej univerzite, ktoré začína v októbri, je potrebné zaslať na zahraničné oddelenie univerzity najneskôr do 24. augusta, na magisterské štúdium do 24. júla a na doktorandské štúdium do 15. marca.  

Uchádzači o štúdium na Malta College of Arts, Science and Technology, ktorí majú záujem zahájiť štúdium v septembri, podávajú prihlášku na zahraničné oddelenie vysokej školy najneskôr do konca júna.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Domáci študenti a študenti z krajín EÚ/EHP, ktorí študujú na prvom stupni, platia zápisné vo výške 400 eur. Školné poplatky na druhom stupni sú tiež spravidla vo výške 400 eur, na jeden akademický rok v prípade doktorandského štúdia 600 eur na jeden akademický rok. Poplatky na súkromných vysokých školách sú vyššie. 

Priemerné životné náklady sú 620 EUR/mesiac.


Webové stránky

Štúdium:

www.um.edu.mt – Maltská univerzita
https://ncfhe.gov.mt/en - Národná komisia pre ďalšie a vysokoškolské vzdelávanie

 

Výskum:

www.euraxess.org.mt - Euraxess centrum pre výkumných pracovníkov

 

Štipendiá:

http://education.gov.mt/en/education/myScholarship/Pages/default.aspx - informácie o štipendiách na Malte

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.education.gov.mt – Ministerstvo školstva, práce a rodiny
www.foreignaffairs.gov.mt - Ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/rim - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme (s pôsobnosťou pre Slovensko)
https://foreignandeu.gov.mt/en/Embassies - Veľvyslanectvo Maltskej republiky vo Viedni (s pôsobnosťou pre Slovensko)
www.mzv.sk -podmienky pre vstup a pobyt na Malte


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: