Moldavsko

Oficiálny názov štátu: Moldavská republika / Republica Moldova (mold.) / Moldova (angl.)
Hlavné mesto: Kišiňov / Chişinau (mold.) / Chisinau (angl.)
Úradný jazyk: moldavčina
Rozloha: 33 843 km2
Počet obyvateľov: 4 mil.
Mena: moldavský leu (pl. lei), (MD)

Moldavsko je najmenej navštevovaná krajina v celej Európe. Milestii Mici ukrýva najväčšiu vínnu pivnicu na svete. Najvýznamnejšou (a pravdepodobne aj najkrajšou) historickou pamiatkou Moldavska je Orheiul Vechi – kláštorný komplex pod šírym nebom, ktorý sa datuje viac ako 2 000 rokov dozadu. Od roku 2009 do roku 2012 bola krajina bez prezidenta. Najväčší židovský cintorín v Európe sa nachádza v Kišiňove – hlavnom meste Moldavska. Moldavsko má celkom tri úradné jazyky. Jedným z nich je aj gagauzština, ktorá patrí podľa zoznamov UNESCO do kriticky ohrozených jazykov. Ide o turkický jazyk gaugazských turkov, etnika, ktoré obýva najmä južnú časť Moldavska. V súčasnosti týmto jazykom hovorí asi 150-tisíc ľudí a jazyk skôr ako tradičnú moldavčinu pripomína jazyk Turkov.


 Vysokoškolské vzdelávanie 

O vysokoškolské štúdium sa možno uchádzať, pokiaľ má uchádzač k dispozícii maturitné vysvedčenie, resp. bakalársky diplom.   

Existujú dva druhy vysokoškolského vzdelávania - akademické a vyššie profesionálne. Je štruktúrované do troch stupňov s výnimkou architektúry, lekárstva a farmácie. 

Vysokoškolské vzdelávanie v Moldavskej republike poskytujú univerzity, akadémie a ústavy. Na vysokoškolskom stupni vzdelávania sa najčastejšie využíva anglický jazyk. 

Vysoké školy ponúkajú denné štúdium vo všetkých študijných odboroch a externé štúdium vo vybraných študijných odboroch. Denné štúdium trvý štyri až šesť rokov, v závislosti od študijného odboru, externé štúdium si vyžaduje jeden rok štúdia navyše. Udeľujú sa dva druhy diplomov: Diploma de Licenta alebo Diploma de Studii superioare. Iba s prvým možno pokračovať na vyšší stupeň vzdelávania a venovať sa výskumu, k získaniu druhého sa nevyžaduje žiadna výskumná činnosť ani obhajoba diplomovej práce. Magisterský stupeň štúdia trvá jeden až dva roky. UChádzači sú na štúdium prijímaní už priamo na univerzitnej úrovni. Vyžaduje sa prezentácia a obhajoba výskumnej práce (Teza de Master). Doktorandské štúdium v Moldavskej republike pozostáva z dvoch stupňov: doktor vied a habilitovaný doktor. Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené výberovou skúškou. Doktorandské štúdium môžu absolvovať iba uchádzači s magisterským alebo licenčným titulom. Kritériá a postupy prijímania stanovuje Národná rada pre certifikáciu a akreditáciu v spolupráci s Ministerstvom školstva a Akadémiou vied. Titul doktor vied sa udeľuje po troch až štyroch rokoch štúdia a výskumnej činnosti. Vyžaduje sa verejná obhajoba výskumnej práce (Teza de Doctor). Habilitovaný doktor je najvyšší vedecký titul vo všetkých odboroch. Uchádzači musia byť zvyčajne držiteľmi titulu doktora vied, aby sa mohli uchádzať o titul habilitovaný doktor. Titul sa udeľuje po verejnej obhajobe dizertačnej práce, ktorá predstavuje originálny príspevok v konkrétnom odbore (Teza de Doctor Habilitat). 


Podmienky prijatia na štúdium 

Prihlášky zahraničných uchádzačov, ktorí majú záujem študovať v Moldavsky, sú podávané online. Po sfinalizovaní a podaní online prihlášky musí uchádzač čakať na odpoveď od inštitúcie, ktorá ho predbežne prijme, ak spĺňa všetky požiadavky. 

Všeobecná dokumentácia pre prijatie na moldavské univerzity zahŕňa:

  • všetky akademické dokumenty požadované vybranou VŠ inštitúciou
  • doklad o postačujúcich finančných prostriedkoch
  • občiansky preukaz/pas
  • zdravotné poistenie
  • platné cestovné doklady

Školné poplatky a životné náklady

Na bezplatné vysokoškolské vzdelanie financované zo štátneho rozpočtu má študent nárok len raz za každý stupeň VŠ vzdelania.

Životné náklady: 200 EUR/mesiac


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Moldavsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2016.


Webové stránky

Výskum:

www.euraxess-eu.md/ - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

https://mecc.gov.md/en - Ministerstvo školstva, kultúry a vedy Moldavskej republiky
https://mfa.gov.md/en - Ministerstvo zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavskej republiky
https://www.mzv.sk/web/kisinov-en - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Moldavsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: