Nemecko

Oficiálny názov štátu: Nemecká spolková republika / Bundesrepublik Deutschland (nem.) / Federal Republic of Germany (angl.)
Hlavné mesto: Berlín/ Berlin (nem.) / Berlin (angl.)
Rozloha: 357 168 km²
Počet obyvateľov: 83,8 mil.
Administratívne členenie: 16 spolkových krajín
Mena: Euro (EUR)

Nemecko je so svojím počtom obyvateľov najľudnatejším štátom v EÚ a je zároveň štvrtou najväčšou krajinou Európskej únie. Má vyše 80 nositeľov Nobelovej ceny, pričom viac ako 70 z nich ju získalo v oblasti prírodných vied a medicíny. Historicky prvá Nobelova cena bola udelená  v roku 1901 nemeckému vedcovi Wilhelmovi Conradovi Röntgenovi za objav v oblasti fyziky. Nemecko sa môže pochváliť mnohými vynálezmi, objavmi a patentmi (kníhtlač, žiarovka, motocykel, automobil, aspirín, MP3-formát a iné). Najstaršou nemeckou univerzitou je Univerzita v Heidelbergu založená v roku 1386.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelanie v Nemecku poskytuje 430 štátom uznaných vzdelávacích inštitúcií – univerzít (Universitäten), odborných vysokých škôl (Fachhochschulen) a umeleckých vysokých škôl (Kunst-, Film- und Musikhochschulen). Väčšina vysokých škôl je štátnych, niekoľko je cirkevných a 120 je súkromných, ktorých udeľované akademické tituly sú uznané štátom. 

Akademický rok na nemeckých vysokých školách sa delí na dva semestre, zimný a letný semester. Na univerzitách trvá zimný semester od októbra do marca a letný semester od apríla do septembra. Na vysokých odborných školách trvá zimný semester od septembra do februára a letný semester od marca do augusta (Pozor! Mnohé študijné programy sa otvárajú iba v zimnom semestri). 

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, delí sa na bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň. Väčšina vysokých škôl ponúka bakalárske programy (6 až 8 semestrov), magisterské programy (2 až 4 semestre) a doktorandské programy (najmenej 4 semestre). Okrem toho majú vysoké školy v ponuke diplomové študijné programy, ktoré sa nedelia na bakalárky a magisterský stupeň. Štúdium v tomto prípade trvá 8 až 12 semestrov a absolventi získavajú titul Magister Artium (M.A.) alebo Diplom. 

Súčasťou niektorých študijných programov je absolvovanie štátnej skúšky. Štátna skúška nie je akademický, ale štátny titul. Štátnou skúškou sa musí preukázať každý, kto chce v Nemecku pracovať ako lekár, právnik, učiteľ alebo farmaceut. 

Záujemcovia o štúdium nájdu v databáze na webovej stránke www.study-in-germany.de všetky študijné programy nemeckých vysokoškolských inštitúcií. Pri výbere vzdelávacej inštitúcie môže pomôcť aj webová stránka www.universityranking.de.

Vyučovacím jazykom na nemeckých vysokých školách je spravidla nemčina. Nemecké vysoké školy ale ponúkajú v súčasnosti viac ako 1 530 medzinárodne orientovaných študijných programov (International Bachelor, Master and Doctoral Programmes in Germany). Ide o kvalitné a dobre štrukturované študijné programy, ktorých vyučovacím jazykom je spravidla angličtina. Bližšie informácie o týchto možnostiach sú na www.daad.de/international-programmes.

Najdôležitejším kontaktným orgánom vysokej školy pre zahraničných študentov je zahraničné oddelenie (Das Akademische Auslandsamt). Poskytuje poradenstvo o študijných možnostiach a požiadavkách prijatia na štúdium. Odporúča sa, aby zahraniční študenti kontaktovali oddelenie najneskôr pol roka (najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným nástupom na študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti prijatia na štúdium.

Humboldtova univerzita v Berlíne


Podmienky prijatia na štúdium

Vo všeobecnosti platí, že slovenskí občania môžu v Nemecku študovať za rovnakých podmienok ako nemeckí občania. 

Predpokladom pre prijatie na štúdium je:

1. doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej vysokej škole (maturitné vysvedčenie získané na slovenskom gymnáziu umožňuje prijatie na štúdium na všetky nemecké vysoké školy; maturitné vysvedčenie získané na stredných odborných školách umožňuje prijatie na nemecké vysoké školy v rovnakom alebo príbuznom odbore, ako bolo zameranie strednej školy) 

2. doklad o znalosti nemeckého jazyka (nevyžaduje sa pri medzinárodných a niektorých postgraduálnych študijných programoch, kde je vyučovacím jazykom angličtina).

Znalosť nemeckého jazyka je možné dokladovať nasledovnými skúškami / testami:

  • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
  • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
  • telc Deutsch C1 Hochschule
  • Deutsche Sprachdiplom (Stufe II) der Kultusministerkonferenz
  • maturitné vysvedčenie získané na nemeckej strednej škole

V prípade umeleckých smerov môže škola upustiť od požiadavky predloženia dokladu oprávňujúceho na vysokoškolské štúdium, ak ide o talentovaného a nadaného uchádzača. Súčasťou prijímacieho konanie na umelecké vysoké školy je predloženie vlastných prác alebo absolvovanie talentových skúšok. 

Mnohé postgraduálne študijné programy (právo, ekonómia a pod.) vyžadujú znalosť viacerých jazykov (okrem nemčiny aj angličtinu alebo francúzštinu).

V prípade niektorých študijných odborov (medicína, veterinárske lekárstvo, zubné lekárstvo a farmácia) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných miest („Numerus clausus“ – NC). Záujemcovia o tieto odbory musia prejsť výberovým konaním, v ktorom sa prihliada na študijný priemer na maturitnom vysvedčení, všeobecné odborné predpoklady a výsledky výberového konania na vysokej škole. Občania členských štátov EÚ sa na tieto odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi prostredníctvom Nadácie pre prijímanie na vysoké školy (Stiftung für Hochschulzulassung) on-line na www.hochschulstart.de.

Záujemcovia o odbory, ktorí nespadajú pod "Numerus clausus" sa o prijatie na štúdium uchádzajú priamo na zvolenej vysokej škole alebo môžu využiť službu uni-assist (Pracovné a servisné stredisko pre medzinárodné žiadosti o prijatie na štúdium – Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen – www.uni-assist.de). V súčasnosti uni-assist využíva viac ako 180 nemeckých vysokých škôl zo všetkých 16 spolkových krajín. Ide o spoplatnenú službu (pri niektorých školách je služba bezplatná; poplatok stredisku uhrádza škola). Služba uni-assist umožňuje uchádzať sa súčasne o štúdium na viacerých vysokých školách, pričom požadované podkladové materiál zasiela uchádzač iba raz.

Uzávierky na podávanie prihlášok na štúdium stanovujú jednotlivé vysoké školy, preto je potrebné si včas tieto informácie prezistiť na zahraničnom oddelení zvolenej inštitúcie. Prihláška na štúdium musí byť doručená vysokej škole do stanoveného termínu. V prípade, že sa uchádzač uchádza o štúdium prostredníctvom služby uni-assist, odporúča sa podať žiadosť 8 týždňov pred uzávierkou na podávanie prihlášok, aby v prípade chýbajúcich dokladov bolo možné ich doloženie v stanovenom termíne.

Uzávierka na podávanie prihlášok na štúdium je spravidla 15. júla pre zimný semester a 15. januára pre letný semester. 

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z nemeckého jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Školné poplatky: Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné, študenti však platia semestrálny príspevok (Semesterbeitrag), ktorého výška sa pohybuje medzi 130 - 390 eur. Uhradením semestrálneho príspevku získava študent spravidla predplatný lístok na MHD na jeden semester.

V niektorých spolkových krajinách sa navyše platí administratívny poplatok vo výške 50 - 75 eur/semester. Taktiež môžu  niektoré spolkové krajiny požadovať školné v prípade, že študent prekročí štandardnú dĺžku štúdia o 4 semestre alebo sa uchádza opätovne o štúdium na rovnakom stupni. V oboch prípadoch je výška poplatkov ca. 500 eur/semester. Bližšie informácie o výške školného podľa spolkových krajín sú uvedené na www.studis-online.de/studiengebuehren.

Školné na súkromných školách sa pohybuje od 6 do 10 tisíc eur za rok.

Slovenskí študenti môžu popri štúdiu pracovať, pričom na prácu nepotrebujú povolenie. Počas prednáškového obdobia môžu pracovať max. 20 hodín týždenne. 

Životné náklady: 850 EUR/mesiac


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Nemecku nájdete v Bulletine SAIA 8/2019.


Webové stránky

Štúdium:

www.study-in.de - informácie o štúdiu a živote v Nemecku
www.studienwahl.de - informácie o študijných programoch na nemeckých vysokých školách
www.hochschulkompass.de - možnosť vyhľadávania študijných odborov na nemeckých vysokých školách
www.myguide.de - praktický sprievodca študijnými možnosťami
www.daad.de – DAAD, informácia o štipendiách a možnostiach štúdia v Nemecku

Publikácie:
Mapa - Vysokoškolské inštitúcie v Nemecku
Praxis- und anwendungs- bezogen studieren: Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften / Fachhochschulen in Deutschland
Practice-Oriented and Readily Applicable: Studies at Germany's Universities of Applied Sciences
Studieren und Forschen in Deutschland: Kommentierte Weblinks
Study and Research in Germany: Weblink Guide for International Students and Researchers
Studieren in Deutschland: Praktischer Leitfaden für internationale Studierende
Studying in Germany: A Practical Guide for International Students
Ziel Deutschland: Wegweiser für internationale Studierende
Destination Germany: A Pocket Guide for International Students
Ihr DAAD Stipendium / Your DAAD Scholarship - informačná príručka pre štipendistov DAAD

Výskum:

www.euraxess.de - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.stifterverband.org - informácie o nadáciách na podporu vedy a výskumu
www.dfg.de - Nemecká spoločnost pre výskum
www.kompetenznetze.de - prehľad nemeckých výskumných a vedeckých ústavov
www.research-in-germany.org - výskum v Nemecku

Publikácie:
The German Research Landscape
Your Pocket-Guide to Germany
The German Research Landscape - Links
Industrial Research in Germany
The German doctorate - A guide for doctoral candidates

Štipendiá:

www.daad.de – DAAD, informácia o štipendiách a možnostiach štúdia v Nemecku
www.stiftungen.org - databáza nemeckých štipendií
www.funding-guide.de - databáza štipendií

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie)

 

Dôležité kontakty:

www.bmbf.de - spolkové ministerstvo pre vedu a vzdelávanie
www.auswaertiges-amt.de - Ministerstvo zahraničných veci Spolkovej republiky Nemecko
www.mzv.sk/web/berlin - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne
https://pressburg.diplo.de/ - Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Nemecku
www.km.bayern.de - Bavorské ministerstvo pre vedu, výskum a umenie, informácie o vzdelávaní v Bavorsku
www.hrk.de - rektorská konferencia


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: