Rakúsko

Oficiálny názov štátu: Rakúska republika / Republik Österreich (nem.) / Republic of Austria (angl.)
Hlavné mesto: Viedeň / Wien (nem.) / Vienna (angl.)
Úradný jazyk: nemecký
Rozloha: 83 854 km²
Počet obyvateľov: 9 mil.
Administratívne členenie: 9 spolkových krajín
Mena: Euro (EUR)

Najstaršou nepretržite pôsobiacou univerzitou v nemecky hovoriacich krajinách je Viedenská univerzita, ktorú v roku 1365 založil vojvoda Rudolf IV. Habsburský. V súčasnosti má „Alma Mater Rudolphina Vindobonensis“ takmer 90-tisíc študentov (z nich takmer 37-tisíc je cudzincov) a je najväčšou rakúskou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské štúdium v Rakúsku poskytuje 22 verejných univerzít (Universitäten; z toho 6 umeleckých univerzít - Kunstuniversitäten, 3 lekárske univerzity - medizinische Universitäten a 3 technické univerzity - technische Universitäten), 16 súkromných univerzít (Private Universitäten), 21 odborných vysokých škôl (Fachhochschulen) a 14 pedagogických vysokých škôl (Pädagogische Hochschulen).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, delí sa na bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň. Väčšina univerzít a odborných vysokých škôl ponúka bakalárske programy (6 až 8 semestrov), magisterské programy (2 až 4 semestre) a doktorandské programy (najmenej 6 semestrov). Okrem toho vysoké školy ponúkajú diplomové študijné programy, ktoré sa nedelia na bakalárky a magisterský stupeň. Štúdium v tomto prípade trvá 8 až 12 semestrov a absolventi získavajú titul Magistra/Magister alebo Diplom-Ingenieur(in).

Záujemcovia o štúdium nájdu v databáze na webovej stránke www.studienwahl.at všetky študijné programy rakúskych vysokoškolských inštitúcií. Vyučovacím jazykom je spravidla nemčina, avšak mnohé vysoké školy ponúkajú aj študijné programy v iných jazykoch.

Akademický rok v Rakúsku trvá od 1. októbra do 30. septembra. Skladá sa z dvoch semestrov, zimného (1. október až 30. január) a letného (1. marec až 30. september). 


Podmienky prijatia na štúdium

Univerzity

Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych univerzitách prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov.

Univerzita však môže v bakalárskych programoch v odboroch medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo a iných študijných odboroch, o ktoré je veľký záujem (architektúra a urbanizmus, biológia a biochémia, informatika, podniková ekonomika, manažment, publicistika a komunikačné vedy, právo) podmieniť prijatie na štúdium absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberovým konaním po prijatí, a to najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. Výberové konanie prebieha spravidla pred prijatím na štúdium, bližšie informácie je možné nájsť na webových stránkach vysokých škôl.

Informácie k postupu uchádzania o štúdium v odbore medicína a zubné lekárstvo na Univerzite vo Viedni, Innsbrucku, Grazi a Medickej fakulte JKU v Linzi je možné nájsť pod spoločnou webovou stránkou www.medizinstudieren.at.

Prijatie na umelecké univerzity je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok. Pre štúdium športových vied a učiteľský stupeň v tomto odbore musí byť preukázaná športová spôsobilosť. Pre pedagogické smery musí byť preukázaná zodpovedajúca spôsobilosť.

Uzávierka podávania prihlášok na štúdium v zimnom semestri je v septembri, v letnom semestri vo februári (presný termín si je potrebné overiť na príslušnej vysokej škole, termíny bývajú zverejnené na viacerých portáloch, napríklad https://studiversum.at/). V prípade, že je prijatie na štúdium podmienené vykonaním prijímacích skúšok, môžu platiť iné termíny. Prihlasovanie na prijímacie skúšky môže vysoká škola stanoviť až 6 mesiacov pred začiatkom príslušného semestra.

Prijímacie konanie je v kompetencii jednotlivých vysokých škôl. Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje ukončené stredoškolské štúdium s maturitou a znalosť nemeckého jazyka. Za účelom dokladovania jazykovej znalosti môže uchádzač predložiť maturitné vysvedčenie s informáciou, že absolvoval výuku nemeckého jazyka minimálne po dobu 4 rokov, alebo môže predložiť nemecký jazykový certifikát alebo ekvivalentý doklad (presné podmienky a úroveň jazykového certifikátu stanovuje príslušná vysoká škola). Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka.

Uchádzači o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného vysvedčenia bakalársky diplom.

Študentom, ktorí začali svoje štúdium na Slovensku, môže rakúska vysoká škola uznať niektoré skúšky.

Odborné vysoké školy

Od uchádzačov o štúdium na odborných vysokých školách sa spravidla požaduje ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo príslušná odborná kvalifikácia. Prijatie do niektorých študijných programov môže byť podmienené predložení dokladu o dostatočnej znalosti nemeckého jazyka.

Všetci uchádzači musia navyše podstúpiť výberové konanie. Akým spôsobom prebieha výberové konanie, záleží od konkrétneho študijného programu. Vo väčšine prípadov vyžaduje vysoká škola predloženie písomných podkladov, absolvovanie písomných alebo ústnych testov, resp. pohovorov.  

Pedagogické vysoké školy

Všetky dôležité informácie o prijímacom konaní je možné nájsť  na webovej stránke príslušnej inštitúcie. Predpokladom prijatia na štúdium je dostatočná znalosť nemeckého jazyka.

 

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z nemeckého jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Za štúdium na verejných univerzitách sa neplatí školné. V prípade, ak študent riadneho štúdia prekročil dĺžku štandardného štúdia o 2 semestre platí poplatok 363,36 EUR/semester.

Odborné vysoké školy môžu požadovať úhradu školného. Výška školných poplatkov za štúdium na súkromných univerzitách a pedagogických vysokých školách záleží od konkrétnej inštitúcie.

Priemerné náklady na pobyt (ubytovanie, strava, výdavky súvisiace so štúdiom a voľnočasovými aktivitami) sú približne 950 EUR/mesiac.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Rakúsku nájdete v Bulletine SAIA 1/2020.


Webové stránky

Štúdium:

https://studyinaustria.at - informácie o štúdiu v Rakúsku
www.oead.at - OeAD-GmbH (Österreichischer Austauschdienst) - Rakúska výmenná služba, informácie o štúdiu v Rakúsku, štipendiách, informácie pre zahraničných študentov v súvislosti s pobytom v Rakúsku a pod.
www.fachhochschulen.ac.at – zoznam odborných vysokých škôl
www.studieren.at  - zoznam vysokých škôl a umeleckých vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov
www.studienwahl.at - ponuka študijných programov
www.aq.ac.at - Akreditačná agentúra, zoznam súkromných vysokých škôl s akreditáciou
https://studiversum.at - informácie o štúdiu, zoznam univerzít

Výskum:

www.euraxess.at - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.oead.at - OeAD-GmbH (Österreichischer Austauschdienst) - Rakúska výmenná služba, informácie o štúdiu v Rakúsku, štipendiách, informácie pre zahraničných študentov v súvislosti s pobytom v Rakúsku a pod.
www.grants.at - prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu získať v Rakúsku zahraniční študenti
www.aktion.saia.sk - Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (webstránka bilaterálneho medzivládneho programu na podporu vzdelávania a vedy)

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie). 

 

Ďalšie informácie:

www.bmbwf.gv.at - Spolkové ministerstvo pre školstvo, vedu a výskum 
http://www.bmeia.gv.at - Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Rakúskej republiky
www.mzv.sk/web/vieden - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni
www.bmeia.gv.at/sk/rakuske-velvyslanectvo-bratislava - Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Rakúsku
www.oesterreich.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí na pobyt a prácu v Rakúsku (bývanie, pobyt, prihlásenie, sobáš a pod.).
www.osd.at - informácie o Rakúskom jazykovom diplome z nemeckého jazyka - OeSD


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: