Rumunsko

Oficiálny názov štátu: Rumunsko / Romania (rum.) / Romania (angl.)
Hlavné mesto: Bukurešť / Bucureşti (rum.) / Bucharest (angl.)
Úradný jazyk: rumunčina
Rozloha: 238.391 km2
Počet obyvateľov: 19,2 mil.
Administratívne členenie: 41 žúp, 263 miest, 2.685 strediskových obcí, 13.285 obcí
Mena: Leu (RON)

Rumunsko je domovom mnohých krásnych hradov, z ktorých najznámejší Bran inšpiroval írskeho spisovateľa Brama Stokera k opísaniu Draculovho sídla. V Rumunsku sa narodilo viacero významných osobností, ktorých vynálezy obohatili ľudstvo, napríklad Nicolae Paulescu (inzulín), Petrache Poenaru (plniace pero), či Anastase Dragomir (predchodza katapultovacieho sedadla v lietadle). Palác, v ktorom zasadá rumunský parlament – Palatul Parlamentului – je druhou najväčšou administratívnou budovou na svete (predčil ho iba americký Pentagon).


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelanie v Rumunsku poskytujú štátne a súkromné inštitúcie, ktoré zahŕňajú univerzity, akadémie, polytechniky a inštitúty. 

Akademický rok sa začína prvým októbrovým týždňom. Keďže rumunské vysoké školy sú autonómne, môžu samé rozhodovať o akademickom rozvrhu. Každý akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov a každý semester trvá 14 týždňov. 

Skúšky (ústne alebo písomné) sa konajú na konci každého semestra. Obdobie pre opakovanie skúšok je zvyčajne naplánované pred začiatkom nového akademického roka. 

V Rumunsku existujú tri multikultúrne a viacjazyčné univerzity poskytujúce vysokoškolské vzdelanie národnostným menšinám: Univerzita Babes-Bolyai v Kluži ponúka kurzy v rumunčine, maďarčine a a nemčine; Lekárska a farmaceutická univerzita v Tirgu-Mures a Univerzita umenia v Tirgu-Mures punúkajú kurzy v rumunčine a maďarčine. 

Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku sa v rovnakom alebo príbuznom študijnom zameraní a type školy vzájomne uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch pokračovať v štúdiu vrátane vysokoškolského štúdia.

Časti štúdia absolvované na vysokých školách ako aj diplomy vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku potvrdené príslušnými školskými dokladmi sa vzájomne uznávajú, ak je dĺžka štúdia rovnaká a ak je obsah štúdia podobný.


Podmienky prijatia na štúdium

Občania EÚ sú v prípade uchádzania sa o štúdium na rumunských vysokých školách prijímaní za rovnakých podmienok ako rumunskí občania a platia rovnaké poplatky za štúdium ako rumunskí študenti.

Občania EÚ, ktorí majú záujem o štúdium na rumunských vysokých školách, musia mať k dispozícii:

- dokument potvrdzujúci slovenské štátne občianstvo

- maturitné vysvedčenie v prípade uchádzačov o bakalárske štúdium

- bakalársky diplom v prípade uchádzačov o magiserské štúdium

- magisterský diplom v prípade uchádzačov o doktorandské štúdium

Postup pri prijímaní uchádzačov o štúdium si stanovujú jednotlivé vysoké školy individuálne, viac informácií je možné získať priamo od konkrétnych programových adminisrátorov. 

Pred podaním prihlášky musí byť stupeň štúdia uznaný Národným centrom uznávania a rovnocennosti diplomov (CNRED) Ministerstva školstva a výskumu, podľa postupov uvedených na https://cnred.edu.ro/en

Ak sa uchádzač hlási na študijný odbor vyučovaný v rumunskom jazyku, je nutné aby predložil jazykový certifikát potvrdzujúci dostatočné znalosti rumunského jazyka. 


Školné poplatky a životné náklady

Občania EÚ majú nárok na úplné pokrytie nákladov na svoje vzelávanie rumunským štátom, pokiaľ sa kvalifikuju na jedno zo štátom dotovaných študijných miest. Na to je potrebné, aby bola predložená dokumentácia vyhodnotená nad prahovú hodnotu pre štátne financovanie štúdia v porovnaní s ostatnými žiadateľmi. Uchádzač prijatý na štúdium na niektorej rumunskej vysokej škole môže využiť financovanie štúdia rumunským štátom len raz za každý z troch stupňov vysokoškolského štúdia. Študenti, čo nemajú nárok na štátne financovanie, budú musieť platiť školné, ktoré sa bežne pohybuje od 400 do 2000 EUR za akademický rok. Majú však nárok na získanie štátneho financovania (čo predstavuje úplné odpustenie poplatkov) na základe akademických výsledkov, sociálnej situácie alebo iných kritérií stanovených v inštitucionálnych pravidlách.

Životné náklady: 450 EUR/mesiac 


Webové stránky

Štúdium:

https://www.studyinromania.gov.ro - informácie o štúdiu v Rumunsku, zoznam vysokých škôl
www.cnred.edu.ro – informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní

 

Výskum:

www.euraxess.ro – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.studyinromania.gov.ro - ponuka štipendií 

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.edu.ro – Ministerstvo školstva, výskumu, mládeže a športu
www.mae.ro/en - Ministerstvo zahraničných vecí Rumunska
www.mzv.sk/web/bukurest - Veľvyslanectvo SR v Bukurešti
http://bratislava.mae.ro/en - Veľvyslanectvo Rumunska na Slovensku
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Rumunsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: