Severné Macedónsko

Oficiálny názov štátu: Severomacedónska republika / Republika Severna Makedonija (mac.) / Republic of North Macedonia (angl.)
Hlavné mesto: Skopje / Skopje (mac.) / Skopje (angl.)
Úradný jazyk: popri macedónčine sa používa albánsky, turecký resp. rómsky jazyk ako ďalší úradný jazyk v obciach s minimálne 20%-ným zastúpením príslušnej menšiny
Rozloha: 25 713 km²
Počet obyvateľov: 2,1 mil.
Administratívne členenie: 34 samosprávnych celkov
Mena: Denar (MKD)

Severné Macedónsko sa nachádza v severnej časti oblasti tradične známej ako Macedónsko, geografickej oblasti ohraničenej na juhu Egejským morom a riekou Aliakmon, na západe Prespanským a Ohridským jazerom, povodím rieky Čierny Drin a na severe pohorím Skopska Crna Gora a rozvodím medzi povodiami Moravy a Vardaru. Industrializácia v druhej polovici 20. storočia mala dramatický vplyv na distribúciu obyvateľstva kedy počet obyvateľov hl. mesta Skopje vzrástol na takmer štvrtinu obyvateľstva republiky. V dôsledku dlhej prítomnosti osmanských Turkov v regióne je kultúra a kuchyňa krajiny založená nielen na balkánskych a stredomorských tradíciách, ale obohatená aj o turecké vplyvy.


Vysokoškolské vzdelávanie

Severné Macedónsko disponuje 7 štátnymi univerzitami a 14 súkromnými. Okrem univerzít vysokoškolské vzdelávanie poskytujú aj vysoké školy a pedagogické inštitúcie ponúkajúce dvojročné kurzy. Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia na univerzite/ inštitúte získajú študenti diplom s profesijným titulom. Dĺžka štúdia vedúceho k získaniu postgraduálnych diplomov závisí od typu fakulty.
Akademický rok prebieha od októbra do septembra. Systém hodnotenia je od 5–10 (5–najhoršia známka, 10–najlepšia známka).


Podmienky prijatia na štúdium

Zahraniční študenti s grantom alebo štipendiom od vlády Severného Macedónska nie sú povinní absolvovať prijímacie skúšky, s výnimkou fakulty architektúry, pedagogiky, telesnej výchovy a umenia. Zahraniční študenti musia mať ukončenú strednú školu v dĺžke najmenej 4 roky štúdiua, záverečné skúšky a musia spĺňať rovnaké požiadavky na zápis ako domáci študenti.


Školné poplatky a životné náklady

Väčšina verejných univerzít neúčtuje školné, no niektoré požadujú školné od 500 EUR - 1 500 EUR za semester. Súkromné univerzity účtujú školné od 7 000 EUR do 10 000 EUR ročne.

Životné náklady: 200–500 EUR/mesiac.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Severnom Macedónsku nájdete v Bulletine SAIA 1/2015.


Webové stránky

Štúdium:

https://beinmacedonia.com/ – informačný portál o Severnom Macedónsku

 

Výskum:

www.euraxess.mk – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

https://mon.gov.mk/en/ – ministerstvo školstva a vedy
http://www.mfa.gov.mk - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/skopje - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Skopje
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Severnom Macedónsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: