Slovinsko

Oficiálny názov štátu: Slovinská republika / Republika Slovenija (slov.) / The Republic of Slovinia (angl.)
Hlavné mesto: Ľjublana / Ljubljana (slov.) / Ljubljana (angl.)
Úradný jazyk: slovinský, v miestach uznanej autochtónnej menšiny aj taliansky jazyk (Primorsko) a maďarský jazyk (Prekmurje)
Rozloha: 20 273 km²
Počet obyvateľov: 2,1 mil.
Administratívne členenie: 212 menších územno-správnych obvodov (občín)
Mena: Euro (EUR)

Hoci Slovinsko existuje ako samostatná krajina iba od roku 1991, má bohatú kultúrnu minulosť aj súčasnosť. Slovinsko bolo historicky križovatkou slovanských, germánskych a románskych jazykov a kultúr a aj dodnes kontroluje niektoré z hlavných európskych tranzitných trás. Krajina sa nachádza v miernych zemepisných šírkach, pričom podnebie ovplyvňuje aj rôznorodosť reliéfu a vplyv Álp na severe a Jadranského mora na západe krajiny. Zaujímavosťou je, že až 53,6% územia Slovinska predstavuje chránené krajinné územie. 


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie ponúkajú 4 univerzity (3 verejné – Ľubľaňská univerzita, Mariborská univerzita a Primorská univerzita; a 1 súkromná – Univerzita v Novej Gorici), vyššie odborné školy a iné vyššie vzdelávacie inštitúcie. Dĺžka štúdia závisí od typu inštitúcie:

  • vyššie odborné školy (2-ročné programy zväčša zodpovedajúce bakalárskemu stupňu);
  • vyššie vzdelanie rozdelené do troch stupňov (bakalár v dĺžke 3-4 roky, magister: 1-2 roky, doktorand: 3 roky).

Pre všetky inštitúcie je zavedený systém kvality a štátnej akreditácie, kreditový systém ECTS, vydávanie dodaktu k diplomu a systému externej evaluácie. Jeden akademický rok zodpovedá 60 kreditom, pričom na 1 kredit pripadá približne 25-30 hodín práce alebo celkovo 1 500 až 1 800 hodín za rok. Oficiálnym vyučovacím jazykom je slovinčina. Členovia národných komunít a príslušníci etnicky zmiešaných oblastí majú právo študovať v národnom jazyku menšiny (taliančina, maďarčina).


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia je maturita (* pozn. "matura" v slovinčine). Uchádzači s ukončenou odbornou (učňovskou) štvorročnou strednou školou sa môžu hlásiť na odborné vysoké školy. Približne vo februári školy zverejnia informácie o počte miest a otvorených študijných programoch. Prihlášky na bakalárske štúdium sa zasielajú na jar na adresu Vysokoškolskej prijímaco-informačnej služby (Visokošolska prijavno-informacijska služba). Na jej stránke sú zverejnené podrobné informácie o postupe pri uchádzaní sa o štúdium pre cudzincov. Uchádzač môže vymenovať v prihláške až tri programy, o ktoré sa uchádza. Pokiaľ je dostatok miest, je prijatý na prvý program, pre ktorý spĺňa podmienky. Pri nedostatku miest rozhodujú študijné výsledky zo strednej školy. Tí, ktorí neuspeli na jar, môžu sa opätovne uchádzať o prijatie na jeseň, ale už priamo na danej univerzite alebo vysokej škole.


Školné poplatky a životné náklady

Študenti z krajín Európskej únie, zapísaní v študijných programoch 1. a 2. stupňa denného štúdia na verejných vysokých školách alebo na súkromných vysokých školách, ktoré sú financované z verejného rozpočtu, školné neplatia. Výnimkou sú študenti študijných programov 2. stupňa štúdia, ktorí už získali vzdelanie minimálne na druhom stupni.

Školné platia študenti: ktorí sú externými študentmi študijných programov 1. a 2. stupňa štúdia; študenti 3. stupňa štúdia-doktorandi; študenti súkromných vysokých škôl, ktoré nie sú financované z verejného rozpočtu.

Školné sa líši v závislosti od inštitúcie a študijného programu, a ročne sa obvykle pohybuje medzi:

  • 2 000 – 11 000 EUR za bakalárske štúdium;
  • 2 000 – 15 000 EUR za magisterské štúdium;
  • 2 000 – 6 000 EUR za doktorandské štúdium.

Bývanie v študentskom domove v Slovinsku je lacnejšie ako bývanie v súkromí, vo väčšine prípadov to však znamená, že budete zdieľať izbu. Cena ubytovania na internáte sa pohybuje v závislosti od mesta od 120 – 250 EUR mesačne, v súkromí od 150 – 350 EUR mesačne.

Študenti sa môžu stravovať prostredníctvom potravinových kupónov. Slovinská vláda študentom prispieva na stravu 2,63 EUR, zvyšok ceny dopláca študent (0 – 4,37 EUR).  


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Slovinsku nájdete v Bulletine SAIA 12/2020, ktorého témou boli štipendiá na základe medzivládnych dôhod a ponúk zahraničných vlád.


Webové stránky

Štúdium:

www.cmepius.si - mobilitný portál
https://studyinslovenia.si/ – portál pre záujemcov o štúdium v Slovinsku
https://www.uni-lj.si/eng/ – Ľubľanská univerzita
https://www.um.si/en/ – Mariborská unverzita
https://www.upr.si/en – Primorska univerzita
http://www.ung.si/en/ – Univerzita Nova Gorica

 

Výskum:

www.euraxess.si - národný portál pre výskumných pracovníkov

 

Ďalšie informácie:

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-education-science-and-sport/ - ministerstvo pre vysokoškolské vzdelávanie, vedu a techniku
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/ - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/lublana - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane
http://www.bratislava.embassy.si/ - Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Slovinsku


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: