Švajčiarsko


Oficiálny názov štátu: Švajčiarska konfederácia / Confoederatio Helvetica (miestny názov) / Schweizerische Eidgenossenschaft (nem.) / Confédération suisse (fr.) / Confederazione Svizzera (tal.) / Confederaziun svizera (rom.) / Helvetic Confederation (angl.)
Hlavné mesto: Bern
Úradný jazyk: nemecký, francúzsky, taliansky, réto-románsky
Rozloha: 41.284 km²
Počet obyvateľov: 8,7 mil.
Administratívne členenie: 26 kantónov
Mena: švajčiarsky frank (CHF)

Švajčiarsko nie je členom Európskej únie, hoci sa o členstvo v EÚ uchádzalo v máji 1992. Občania v referende vstup do EÚ odmietli. Napriek tomu sa švajčiarske právo prispôsobuje európskemu, krajina podpísala s EÚ množstvo bilaterálnych zmlúv. Švajčiarsko je spolu so susedným Lichtenštajnskom členom EFTA. V júni 2005 Švajčiari v referende schválili pristúpenie krajiny k Schengenskej zmluve.


Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (Fachhochschulen, Hautes Écoles Spécialisées, Scuole Universitarie Professionale) a viacero iných inštitúcií vyššieho vzdelávania (napr. pedagogické vysoké školy). Okrem týchto inštitúcií poskytujú študijné programy aj súkromné vysoké školy. Štúdium na nich je založené na anglo-americkom systéme vzdelávania a nie je vo Švajčiarsku uznané.

Zoznam všetkých uznaných alebo akreditovaných vysokoškolských inštitúcií je na stránke Rektorskej konferencie švajčiarskych univerzít (https://www.swissuniversities.ch/).

Vo Švajčiarsku sa uskutočňuje reforma vyššieho vzdelávania, ktorej cieľom je vytvoriť celošvajčiarsky vysokoškolský priestor. V súčasnosti je oblasť vzdelávania v kompetencii jednotlivých kantónov.

Univerzity

Vo Švajčiarsku je 12 univerzít (10 kantonálnych a 2 federálne technologické inštitúty). Štúdium sa uskutočňuje v nemeckom jazyku (univerzity v Bazileji, Berne, Lucerne, St. Gallene, Zürichu, Federálny technologický inštitút v Zürichu), francúzskom jazyku (univerzity v Ženeve, Lausanne, Neuchâteli a Federálny technologický inštitút v Lausanne), nemeckom a/alebo francúzskom (univerzita vo Fribourgu) alebo talianskom jazyku (univerzita v Lugane).

Odborné vysoké školy

Vo Švajčiarsku je 9 odborných vysokých škôl (niekedy označované ako univerzity vyššieho odborného vzdelávania alebo univerzity aplikovaných vied). Štúdium na odborných vysokých školách trvá spravidla 3 roky. Pri umeleckých odboroch je štúdium dlhšie (4 roky a viac). Štúdium sa končí udelením diplomu (Diplom, diplôme). Vyučovacím jazykom je nemčina, francúzština a taliančina (6 odborných vysokých škôl sa nachádza v nemeckej časti Švajčiarska, 1 v talianskej a 2 vo francúzskej časti).


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je maturitné vysvedčenie uznané švajčiarskou vzdelávacou inštitúciou a znalosť jazyka, v ktorom bude štúdium prebiehať (nemecký, francúzsky alebo taliansky). Univerzita rozhoduje o tom, či uchádzač so zahraničným maturitným vysvedčením spĺňa podmienky na prijatie. Od slovenských uchádzačov sa vyžaduje vysvedčenie o maturitnej skúške. Ďalšie podmienky stanovujú jednotlivé univerzity, ich prehľad býva zverejnený na stránke rektorskej konferencie. Niektoré univerzity akceptujú (niektoré priamo vyžadujú) Fribourskú skúšku (Freiburger Prüfung/examen de Fribourg). Táto sa skladá z jazykovej skúšky a testov z povinných predmetov a predmetu, ktorý určí univerzita. Skúšky sa konajú dvakrát ročne – v júni a septembri, prihlásiť sa treba spravidla do 15. apríla a 30. júna. Záujemcovia o prípravu na skúšku môžu absolvovať vo Fribourgu kurz. Poplatok za skúšku je 600 CHF, prípravný kurz (trojmesačný) stojí 5 200 CHF. Bližšie informácie: www.vkhs.ch

Študenti, ktorí nemajú uznaný doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium, musia absolvovať skúšku ECUS, centrálnu prijímaciu skúšku (Zentrale Ergänzungsprüfungen der Schweizerischen Universitäten/Examen Complémentaire des Universités Suisses), a to buď v Zürichu (pre univerzity s nemeckých vyučovacím jazykom) alebo v Ženeve (pre univerzity s vyučovacím jazykom francúzskym). Skúška má písomnú a ústnu časť. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke http://www.ecus-edu.ch

Univerzita v St. Gallene vyžaduje od všetkých zahraničných uchádzačov vykonanie skúšky vo Fribourgu, ako jediná univerzita má stanovenú kvótu, zahraniční uchádzači môžu tvoriť maximálne 25 percent prijatých uchádzačov. Záujemcovia o štúdium na federálnych technologických inštitútoch v prípade, ak nespĺňajú podmienky na prijatie, musia absolvovať prijímacie skúšky priamo na príslušnom inštitúte.

Podmienkou prijatia na odborné vysoké školy je maturitné vysvedčenie zo strednej odbornej školy, resp. maturitné vysvedčenie z gymnázia (vyžaduje sa jeden rok praxe). Podmienky stanovujú a výber zabezpečujú jednotlivé školy. Vyžaduje sa znalosť príslušného vyučovacieho jazyka. Záujemcovia o niektoré študijné odbory, napríklad umelecké odbory a sociálna práca, musia vykonať prijímacie skúšky.


Školné poplatky a životné náklady

Školné poplatky: ročné školné na švajčiarskych univerzitách sa pohybuje od 1 000 do 8 000 švajčiarskych frankov.

Životné náklady sa pohybujú od 21 000 do 31 000 CHF ročne.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu vo Švajčiarsku nájdete v Bulletine SAIA 1/2012.


Webové stránky

Štúdium:

www.switch.ch/edu/educ_orgs.html – zoznam VŠ
www.studyinswitzerland.plus – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu na švajčiarskych univerzitách
www.swissuniversities.ch - Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít, informácie o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na švajčiarske university
www.agab.ch – informácie o študijných programoch
www.swiss-schools.ch – Švajčiarska federácia súkromných škôl
www.vkhs.ch – informácie o prípravných skúškach na vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku
www.ecus-edu.ch – informácie o centrálnej prijímacej skúške na švajčiarske univerzity pre cudzincov
www.crus.ch – Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít, informácie o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na švajčiarske univerzity

 

Výskum:

www.myscience.ch – Agentúra pre vedu a výskum
www.edk.ch – Švajčiarska konferencia kantonálnych ministrov školstva
www.snf.ch – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy
www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 

Štipendiá:

www.sciex.ch – Švajčiarsky štipendijný fond

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie)

 

Ďalšie informácie:

www.sbfi.admin.ch – Federálny úrad pre vzdelávanie, výskum a inovácie
www.eda.admin.ch - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/bern - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne
www.eda.admin.ch/bratislava - Švajčiarske veľvyslanectvo v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt vo Švajčiarsku
www.shk.ch – Švajčiarska univerzitná konferencia
www.bbt.admin.ch – Federálny úrad pre profesionálne vzdelávanie a technológiu
www.kfh.ch – Konferencia švajčiarskych odborných vysokých škôl
www.berufsberatung.ch – portál o výbere povolania, štúdiu a kariére


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: