Turecko

Oficiálny názov štátu: Turecká republika / Türkiye Cumhuriyeti (tur.) / Republic of Turkey (angl.)
Hlavné mesto: Ankara / Ankara (tur.) / Ankara (angl.)
Úradný jazyk: turečtina, ďalší používaný jazyk kurdština (12-15%)
Rozloha: 783 562 km2
Počet obyvateľov: 82 mil. (2019)
Administratívne členenie: 7 oblastí, 81 provincií (vilayetov)
Mena: turecká líra (YTL)

V Turecku, ktorého populácia je 82 miliónov, je až 207 univerzít ponúkajúcich takmer 60 000 študijných programov a počet študentov v krajine sa blíži k 8 miliónom. S týmto počtom študentov si Turecko drží prvenstvo spomedzi ostatných krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Turecko je tiež jednou z najúspešnejších krajín zapojených do programu Erasmus+ a drží si aj svetové druhé miesto v prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu.


Vysokoškolské vzdelávanie 

Vysokoškolské vzdelávanie v Turecku poskytuje vyše 170 štátnych a súkromných vysokoškolských inštitúcií. Delia sa na univerzity (Universiteleri) a vyššie odborné školy (Meslek Yuksek Okulları). Ich zoznam je na stránke Rady vysokých škôl Turecka. Univerzity sú štátne (Devlet Universiteleri) a súkromné zriadené nadáciami (Ozel/Vakif Universiteleri).

Štúdium na univerzitách je trojstupňové.
Prvý stupeň (bakalársky) trvá spravidla 4 roky (240 ECTS), štúdium niektorých odborov je dlhšie (medicína 6 rokov, stomatológia 5 rokov, veterinárne lekárstvo 5 rokov). Absolvent získa titul Lisans Diplomasi.
Druhý stupeň (magisterský) trvá spravidla 1,5 až 2 roky (90 až 120 ECTS). Absolvent získa titul Yüksek Lisans Diplomasi.
Tretí stupeň (doktorandský) trvá spravidla 3 až 4 roky (180 až 240 ECTS). Absolvent získa titul Doktora Diplomasi.

Vyššie odborné školy ponúkajú 2-ročné bakalárske programy.

Informácie o vysokoškolskom systéme, zoznam univerzít, podmienky prijímania, informácie o školnom či vízach sú zverejnené na portáli Štúdium v Turecku (Study in Turkey), na portáli StudyPortals.eu, na ktorom možno vyhľadávať bakalárske, magisterské a doktorandské programy, krátkodobé kurzy a kurzy distančného vzdelávania, ako aj štipendiá na štúdium. Informácie o tureckých univerzitách zapojených do programu Erasmus zverejňuje na svojej stránke turecká Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania. Na stránke je zverejnená aj ponuka intenzívnych jazykových kurzov EILC (Erasmus Intensive Language Courses), ktoré organizujú turecké univerzity.

Vyučovacím jazykom na väčšine univerzít je turečtina, niektoré univerzity ponúkajú programy v angličtine, francúzštine a nemčine.

Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov – jesenného a jarného, výučba trvá spravidla 14 týždňov a skúškové obdobie 3 týždne. Stanovenie termínu začiatku a konca semestra je v kompetencii univerzity. Jesenný semester sa spravidla začína v septembri/októbri a trvá do decembra. Jarný semester sa spravidla začína vo februári a končí sa v máji/júni.


Podmienky prijatia na štúdium

Podmienkou prijatia na univerzitu je ukončené stredoškolské vzdelanie ekvivalentné tureckému stredoškolskému vzdelaniu. Informácie o ekvivalencii dokladov o vzdelaní sú zverejnené na stránke Rady vysokých škôl (Diploma Equivalency). Univerzity môžu od cudzincov vyžadovať Prijímaciu skúšku pre zahraničných študentov (Entrance Examination for Foreign Students – YÖS). Tá sa spravidla koná v máji/júni a skladá sa z dvoch testov – prvý hodnotí abstraktné uvažovanie a študijné schopnosti uchádzača (Basic Learning Skills Test, otázky/úlohy sú v turečtine aj angličtine), druhý zisťuje schopnosti uchádzača porozumieť písanej turečtine (Turkish Language Proficiency Test). Platnosť tejto skúšky je spravidla dva roky. Podmienky, ktoré musí uchádzač o štúdium spĺňať (podľa jednotlivých univerzít/vysokých škôl), zverejňuje na svojej stránke Rada vysokých škôl Turecka.

Absolventi bakalárskeho alebo magisterského štúdia, ktorí chcú v Turecku pokračovať v štúdiu vo vyššom stupni, by mali kontaktovať priamo zvolenú inštitúciu.


Školné poplatky a životné náklady

V Turecku sa platí školné. Jeho výška je rôzna pre domácich študentov (a študentov z vybraných krajín) a pre cudzincov. Záleží tiež od toho, či ide o štátnu alebo súkromnú školu, bakalársky alebo vyšší stupeň štúdia a či je program vyučovaný v tureckom alebo v inom jazyku. Výšku školného stanovuje vláda na začiatku každého akademického roka. Ročné školné za bakalársky program na štátnych univerzitách sa pohybuje od 240 do 750 USD (vyučovací jazyk turecký) a od 450 do 1 500 USD (vyučovací jazyk anglický), na súkromných univerzitách od 5 000 do 20 000 USD. 

Podľa portálu Study in Turkey by mal zahraničný študent počítať s tým, že bude mesačne potrebovať 400 až 500 USD na ubytovanie, stravu, dopravu, oblečenie či zábavu. Na knihy a rôzne správne poplatky bude za semester potrebovať 100 až 150 USD. Výška životných nákladov však závisí od miesta štúdia a zvoleného programu.


Bulletin SAIA 

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Turecku nájdete v Bulletine SAIA 2/2013


Webové stránky

Štúdium:

www.studyinturkey.comportál Štúdium v Turecku, informácie o štúdiu

 

Výskum:

www.www.euraxess.org.trnárodný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.tubitak.gov.trVedecká a technická výskumná rada Turecka/Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 

Štipendiá: 

www.turkiyeburslari.gov.tr/en/ – portál Turecké štipendiá; pri každom štipendiu uvedený zoznam tureckých škôl, na ktorých je možné ten-ktorý študijný/výskumný štipendijný pobyt absolvovať

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie).

 

Ďalšie informácie:

www.meb.gov.tr – ministerstvo národného školstva, v kompetencii ministerstva je celý vzdelávací systém, okrem vysokých škôl, tie sú v kompetencii Rady vysokých škôl Turecka
www.mfa.gov.tr - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/ankara - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare
http://bratislava.emb.mfa.gov.tr/Mission - Turecké veľvyslanectvo v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Turecku
www.ua.gov.trportál tureckej Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: