Spojené štáty americké

Oficiálny názov štátu: Spojené štáty americké / United States of America (angl.)
Hlavné mesto: Washington, DC
Úradný jazyk: angličtina
Rozloha: 9 631 418 km²
Počet obyvateľov: 331 mil.
Administratívne členenie: federálna republika 50 štátov
Mena: americký dolár (USD)

Do USA prichádza študovať každoročne viac ako 600 000 zahraničných študentov, ktorí majú veľkú možnosť výberu typu inštitúcií, akademického a sociálneho prostredia, študijných programov, špecializácie a požiadaviek na prijatie.


Vysokoškolské vzdelávanie

V USA poskytuje vysokoškolské vzdelávanie viac ako 4 000 akreditovaných inštitúcií - colleges a univerzity, ktoré môžu byť verejné, komunitné alebo súkromné a ššeobecne platí, že "colleges" sú mensšie a zvyčajne ponúkajú iba pregraduálne štúdium, môžu byť samostatné alebo súčasť univerztity.

Vysokoškolské štúdium s delí na dva stupne - pregraduálne (undergraduate study), ktoré obvykle trvá 2 alebo 4 roky a vedie k získaniu titulu associate degree a /alebo bakalár). Postdraduálne (graduate study), trvá spravidla 1 až 2 roky a vedie k získaniu tutulu Master. Doktorandské štúdium (PhD) trvá 4 až 6 rokov.

Študenti majú možnosť vybrať si z mnohých predmetov na domácej škole, ale majú možnosť aj meniť školy. Ukončenie prvých 2 rokov štúdia na jednej inštitúcii a následné pokračovanie na inej škole je bežné. Štúdium môže byť dlhšie, ak študent zmení hlavný odbor štúdia (major) a v novej špeciálizácii musí najprv nazbierať dostatok kreditov na udelenie titulu. 

Akademický rok obvykle trvá od septembra do mája. Je rozdelený na 2 semestre, na niektorých na trimestre alebo štvrťroky (quarters). Univerzity často ponúkajú aj 6 - 8-týždňové letné štúdium (summer terms), ktoré sú nepovinné a sú určené pre tých, ktorí chcú získať diplom rýchlejšie alebo chcú "dotiahnuť" predmety, ktoré nezvládli počas roka. 


Podmienky prijatia

O prijatí na univerzitu sa rozhoduje na základe podkladov, ktoré uchádzač predkladá. Väčšina škôl vyžaduje prihlášku (application), výsledky predchádzajúceho štúdia (academic records), doklad o znalosti jazyka (skúška TOEFL) a poplatok za prihlášku.  

Výberové školy požadujú aj test študijných predpokladov (SAT - Scholastic Aptitude Test alebo ACT - American College Testing Program) a esej (personal essay), prípadne odporúčania od učiteľov alebo vedúcich rôznych krúžkov (letters of recommendation). 

Odporúča sa podať prihlášky na 5 až 10 škôl. Záujemcovia o bakalárske štúdium by mali všetky otázky spojené s prijímacím procesom smerovať Oddeleniu pre prijatie na štúdium (Office of Undergraduate Admissions) na príslušnej vysokej škole. 

Každá vysoká škola má svoje vlastné pravidlá a termíny podania prihlášok. Uzávierky sú väčšinou od januára do marca, ale môžu prebiehať aj dlhšie. Niekotré školy prijímajú priebežne (rolling admissions), kým sa nenaplní prvý ročník. Výberové školy majú uzávierku v predtermínoch (early desicion), spravidla už v novembri a záujemca sa môže hlásiť len na jednu školu.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Na školách sa platí školné, na verejných býva nižšie. Väčšina štátov USA na verejných školách zvýhodňuje svojich rezidentov. Životné náklady okrem školných poplatkov: 700 - 1000 USD/mesiac. 


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v USA nájdete v Bulletine SAIA 9/2014


Webové stránky

Štúdium:

Ak chcete študovať v USA - praktické rady o štúdiu v USA
educationusa.state.gov - štúdium v USA
www.studyusa.com - informácie o štúdiu v USA
graddegree.com- vyhladávanie študijných programov v USA (undegraduate, graduate, MBA, Law, atd.
www.petersons.com, - vyhľadávanie štúdijných programov
www.gradschools.com
www.collegeboard.com,
Vyhľadávanie PhD štúdia v USA

 

Výskum:

Vyhľadávanie výskumných možností v USA
www.nsf.gov- Národná nadácia pre vedu
ncses.nsf.gov - informácie o vede a technike v USA
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america - Euraxess centrum pre výskumných pracovníkov


Štipendiá:

www.fundingusstudy.org,
www.internationalstudent.com/scholarships/index.htm,
www.finaid.org,
www.scholarships.com,
www.internationalscholarships.com,
www.iefa.org,
www.petersons.com/finaid,

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie)

 

Ďalšie informácie:

www.ed.gov - ministerstvo školstva (US Department of Education)
www.state.gov - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/washington - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone
https://sk.usembassy.gov/sk/ - Veľvyslanectvo USA na Slovensku
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v USA
http://travel.state.gov/ - informácie pre cudzincov prichádzajúcich do USA


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: