Spojené kráľovstvo

Oficiálny názov štátu: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (angl.)
Hlavné mesto: Londýn /London (angl.)
Úradný jazyk: anglický
Rozloha: 244 820 km²
Počet obyvateľov: 64 500 000 
Administratívne členenie: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko
Mena: britská libra (GBP)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je ostrovný štát v atlantickom oceáne. Hlavný ostrov Veľká Británia, na ktorom sa nachádza Anglicko, Wales a Škótsko je najväčší ostrov v Európe. Spojené kráľovstvo je konštitučná monarchia, hlavou štátu je kráľovná Alžbeta II., výkonnú moc má vláda, zákonodarnú moc má parlament. Administratívne pozostáva z Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska. Centrom Škótska je mesto Edinburgh, Walesu Cardiff a Severného Írska Belfast. Centrom Anglicka a zároveň hlavným mestom štátu je Londýn s 8,7 mil. obyvateľov.


Vysokoškolské vzdelávanie

V súčasnosti poskytuje vysokoškolské vzdelávanie vo Veľkej Británii viac ako 160 univerzít a 681 ďalších inštitúcií a organizácií, a preto je výber školy a štúdijného programu najzložitejšou úlohou záujemcu o absolvovanie vysokej školy. Inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie vedúce k akademickým titulom sú buď tzv. uznávané (recognised) alebo zapísané (listed). Tie prvé majú právo udeľovať akademické tituly, tie druhé udeľovať akademické tituly nemôžu, a tak po ukončení príslušného stupňa štúdia akademický titul udelí iná uznávaná inštitúcia. Odporúča sa overiť, či je zvolená inštitúcia zaradená do zoznamu.

Bakalárske štúdium (Undergraduate)

trvá v Anglicku, Walese a Severnom Írsku 3 roky, v Škótsku 4 roky. Študijné programy, ktoré obsahujú aj praktickú časť realizovanú mimo univerzity trvajú bežne 4 roky. Niektoré špecializované študijné programy môžu trvať aj dlhšie - nap. štúdium medicíny a zubného lekárstva trvá 6 rokov, architektúra do 7 rokov. Úspešní absolventi získavajú tituly: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc) Bachelor of Education (BEd) a Bachelor of Engineering (BEng). V tomto stupni je možné absolvovať aj tzv. Foundation degree, koré je kombináciou akademického a odborného vzdelávania na vysokoškolskej inštitúcii a je ekvivalentná 2/3 bakalárskeho titulu. Takéto štúdium trvá obvykle 2 roky a absolvent získa diplom/vysvedčenie Diploma of Higher Education (DipHE), Higher National Diploma (HND) a pod.

Magisterské štúdium (Postgraduate)

prebieha v dvoch formách: taught a research. Bežné magisterské štúdium (taught) trvá 1 rok a má obvykle podobnú formu ako bakalárske štúdium. Absolventi v tomto type štúdia získavajú akademické tituly: MA - Master of Arts, MSc - Master of Science, MBA - Master of Bussiness Administration, MEng - Master of Engineering. Výskumné magisterské programy (Research Masters) trvajú 2 roky, štúdium je samostatnejšie, obsahuje málo alebo žiadne povinné predmety určené rozvrhom a študent je zapojený do jedného alebo viacerých výskumných projektov. V tomto type štúdia získavajú absolventi titul MRes - Master of Research a MPhil - Master of Philosophy, ktoré sú bližšie k PhD., avšak trvanie je kratšie a výskumná práca je jednoduchšia.

Doktorandské štúdium (Doctorate)

je súčasťou postgraduálneho stupňa, denné štúdium trvá 3 - 4 roky, externé 5 - 7 rokov. Štúdium po úspešnej obhajobe dizertačnej práce končí udelením titulu PhD (Doctor of Philosophy). Doktorandi môžu mať status študenta alebo zamestnaneckú zmluvu. 

Študijný pobyt - čiastkové štúdium (Visiting study)

Záujemcovia o študijný pobyt na britských univerzitách (1 semester/trimester až 1 akademický rok) sa majú informovať priamo na vybranej univerzite, nakoľko podmienky, postup a poplatky upravuje každá unverzita ináč. Niektoré univerzity sú pre tzv. visiting študentov otvorené - majú stanovené termíny na podávanie prihlášok na študijný pobyt a väčšinou je prihlasovanie cez on-line systém. Iné univerzity majú rôzne obmedzenia - napr. stanovujú počet hosťujúcich - krátkodobých študentov/trimester resp. akademický rok pre každú fakultu.

Univerzita v Oxforde (r.1096) - najstaršia univerzita v anglicky hovoriacom svete


Podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou pre prijatie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončené stredoškolské vzdelanie. Výsledky maturitnej skúšky sa musia zaslať dodatočne najneskôr do 31. augusta. Špecifické podmienky si určujú samotné vysoké školy. Na internetových stránkach univerzít sú obvykle uverejnené požiadavky pre zahraničných uchádzačov z konkrétnych krajín - často sú špecifikované aj pre uchádzačov zo Slovenska.

Prihlášky na bakalárske štúdium (undergraduate) spravuje univerzitný centralizovaný systém - Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). Po registrácii do systému je možné vyplniť a podať prihlášku. Na webovej stránke UCAS sú podrobné informácie o postupe pri podávaní prihlášky a nájdete tam aj sprievodcu podávaním prihlášky pre zahraničných uchádzačov ako aj informácie o vízach, finančnej pomoci a ďalšie potrebné informácie.

Termíny podávania žiadostí na bakalárske štúdium cez UCAS pre rok 2020/21:

15.10. - termín podania prihlášok na medicínu, veterinu a na univerzity v Oxforde a Cambridge

29.1. - termín podania prihlášok na všetky ostatné okrem umenia a dizajnu 

29.1. - termín podania prihlášky na štúdium umenia a dizajnu

Podávanie prihlášok na magisterské štúdium (postgraduate) je priebežné, najneskôr pol roka pred začiatkom štúdia priamo na vybranú inštitúciu. K žiadosti sa vyžadujú odporúčania a iné prílohy. Škola môže vyžadovať aj osobný pohovor - interview (na meste alebo cez telefón). Na niektoré kurzy (napr. sociálna práca) sa môžu podávať žiadosti aj cez UCAS. 

Štandardizované jazykové a vedomostné testy z anglického jazyka


Školné poplatky a životné náklady

Štúdium v Spojenom kráľovstve je spoplatnené a poplatky sa každoročne zvyšujú, o čom informuje každá univerzita na svojej internetovej stránke. 

Bakalárske štúdium (undergraduate)

Poplatky za prihlášky v roku 2020: 20 GBP/ 1 kurz; 26 GBP/ viac kurzov a za prihlášky po 30.6.

Školné poplatky: od 3 500 do 18 000 GBP. (od akademického roku 2020/21 v rovnakej výške ako pre zahraničných študentov z tertích krajín.  

Magisterské štúdium (postgraduate)

Poplatky za prihlášky - univerzity stanovujú pre každý štúdijný program/kurz osobitne. Pohybuje sa od 50 - 100 GBP.

Školné poplatky: od 4 900 do 30 000 GBP/rok, výška poplatkov závisí aj od organizácie štúdia (v učebniach, v laboratóriách, na klinikách), poplatky za MBA štúdium sú najvyššie - od 8 500 do 51 000 GBP/rok.

Doktorandské štúdium (PhD., Doctorate)

Poplatky za doktorandské štúdium sú 4 900 až 30 000 GBP/ročne.

Študijný pobyt - čiastkové štúdium (visiting student) 

Polatky za študijný pobyt obvykle vychádzajú z ročného školného ako pomerná časť.

Priemerné životné náklady (okrem školských poplatkov): 850 až 1000 GBP

FINANCOVANIE ŠTÚDIA

Na štúdium v Spojenom kráľovstve je možné získať finančnú podporu - štipendium (scholarship, bursary, award) z rôznych zdrojov. Poskytovateľmi sú rôzne inštitúcie - súkromné, neziskové ale aj vládne. Každá univerzita má aj vlastné štipendijné programy a fondy, o ktoré sa môžu uchádzať prijatí študenti. O financovaní štúdia pre zahraničných študentov si prečítajte podrobné informácie.

ŠTÚDIUM VO VEĽKEJ BRITÁNII PO BREXITE

Britská vláda oznámila, že študenti z členských krajín EÚ, ktorí nastúpili na štúdium v akademickom roku 2018/19 a 2019/20 budú platiť poplatky za štúdium rovnaké ako domáci študenti a taktiež budú sa môcť uchádzať o študentské pôžičky a granty počas trvania tohto štúdia.

Študenti, ktorí začnú štúdium v akademickom roku 2020/21 budú môcť študovať za rovnakých podmienok ako domáci študenti za predpokladu, že nastúpia na štúdium pred 31. decembrom 2020. V prípade, že začnú štúdium od 1.1.2021 budú mať status ako domáci študenti, avšak budú musieť požiadať o študentské víza. Pre študentov začínajúcich štúdium v tomto akademickom roku ostáva možnosť získania vládnej pôžičky zachovaná.

Od akademického roku 2021/22 budú platiť nové pravidlá, podľa ktorých už študenti z členských krajín EÚ nebudú mať status domácich študentov a poplatky za štúdium budú rovnaké ako pre ostatných zahraničných študentov. Rovnako štúdium v Škótsku už nebude bezplatné, t. j. študenti z krajín EÚ budú platiť školné poplatky rovnako ako ostatní zahraniční študenti.

Viac informácií o opatreniach jednotlivých vlád: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko.

Od 1. januára 2021 zavádza Spojené kráľovstvo nový imigračný systém pre občanov EÚ, ktorý je založený na bodovom hodnotení (z angl. Points-based immigration system - PBS), ktorý rovnako zaobchádza s občanmi EÚ ako aj s občanmi z krajín mimo EÚ, a ktorý uprednostňuje zručnosti jednotlivcov a ich talent a nie to, odkiaľ človek pochádza.

Informácie o PBS v slovenskom jazyku.


Bulletin SAIA

Podrobné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Spojenom kráľovstve nájdete v Bulletine SAIA 1/2021


Webowé stránky

Štúdium

www.education.gov.uk - informácie o vzdelávaní vo Veľkej Británii
www.postgrad.hobsons.com – vyhľadávač postgraduálnych kurzov podľa odboru alebo inštitúci
www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie o vzdelávaní a finančnej pomoci pre štúdium vo Veľkej Británii
www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
www.ucas.ac.uk – agentúra, cez ktorú prebieha prihlasovanie študentov na štúdium vo Veľkej Británii
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/universities/ - zoznam všetkých univerzít
https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised - zoznam uznaných univerzít
https://www.universities-scotland.ac.uk/member-universities/ - zoznam univerzít v Škótsku
www.prospects.ac.uk – postgraduálne štúdium, kariéra
www.ukcisa.org.uk – informácie a poradenstvo pre zahraničných záujemcov o štúdium

 

Štipendiá

Prehľad štipendií a grantov pre zahraničných študentov
www.postgraduatesearch.com/funding - vyhľadávanie štipendií
www.chevening.org – informácie o štipendiách Chevening pre absolventov vysokých škôl a mladých profesionálov

Ďalšie možnosti v časti Štipendiá a granty (pozri nižšie)

 

Výskum

www.euraxess.org.uk -  národný portál EURAXESS pre vedecko-výskumných pracovníkov
Výskum a inovácie

 

Ďalšie informácie

www.deni.gov.uk - Department of Education / ministerstvo školstva
www.dfes.gov.uk -Department for Education and Skills
http://fco.gov.uk - ministerstvo zahraničných vecí
www.mzv.sk/web/londyn - Veľvyslanectvo Slovenkej republiky v Londýne
www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-bratislava - Britské veľvyslanectvo v Bratislave
www.mzv.sk - podmienky pre vstup a pobyt v Spojenom kráľovstve
www.qaa.ac.uk – The Quality Assurance Agency for Higher Education – hodnotenie kvality študijných programov
www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných študentov

Brexit a štúdium vo VB - často kladené otázky

Jazykové kurzy: 

www.educationuk.orgwww.englishinbritain.co.uk

Stredoškolské štúdium:

www.isbi.com – vyhľadávanie stredných škôl


Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Jazykové kurzy a letné odborné školy: