Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

V prípade ukončeného vzdelania zo zahraničia a získania zahraničného dokladu o vzdelaní existujú nasledovné možnosti jeho oficiálneho uznania v SR:

Profesijné uznávanie je uznávanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v SR (povolania, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú prípravu a na ich výkon je v prípade zahraničnej odbornej kvalifikácie potrebné jej uznanie)

Akademické uznávanie sa vzťahuje na pokračovanie v štúdiu a ostatné účely v SR okrem výkonu regulovaných povolaní, pričom je možné uznanie len dosiahnutého stupňa vzdelania alebo aj rovnocennosti so študijným odborom v SR; akademickému uznávaniu nepodliehajú doklady vydané českými školami, ktoré sú v zmysle zmluvy s Českou republikou na všetky účely, okrem výkonu regulovaných povolaní, automaticky rovnocenné dokladom vydaným v SR
SUDV taktiež plní ďalšie súvisiace úlohy súvisiace so štúdiom v zahraničí:

Posúdenie štúdia v zahraničí pre úrady práce, zdravotné poisťovne, zamestnávateľa a iné (aktuálni študenti v zahraničí, ktorí potrebujú potvrdenie o tom, že ich štúdium je rovnocenné štúdiu v SR)

Prevod známok zo zahraničia do slovenskej klasifikačnej stupnice (k uznaniu časti štúdia absolvovaného v zahraničí riaditeľom základnej alebo strednej školy v SR, prijímaciemu konaniu na stredné a vysoké školy v SR a pod.)

Podrobné informácie o postupe získania oficiálneho uznania zahraničného dokladu o vzdelaní nájdete na stránke Strediska na uznanávanie dokladov o vzdelani (SUDV), ktoré je zriadené v rámci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.