SAIA, n.o.

Albánsko

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie, ktoré je trojstupňové, poskytujú univerzity. Úradným jazykom je albánčina a zahraniční študenti musia absolvovať skúšku z albánskeho jazyka.

Univerzitné vzdelávanie:

  • 1. stupeň (Diplomë) - obvykle trvá 8 až 12 semestrov (4 až 6 rokov), z čoho 8 semestrov trvá štúdium väčšiny odborov, 10 semestrov strojárstvo, 12 semestrov medicína. Štúdium sa končí udelením titulu.
  • 2. stupeň (Shkollë pas Universitare - SHPU) - postgraduálne štúdium je 2 – 4-semestrálne a môže ho absolvovať študent po ukončení vysokoškolského štúdia po udelení titulu Diplomë Studimeve te Thelluara pasuniversitare degree. Študent musí napísať prácu.
  • 3. stupeň (Doktor I Shkencave) - štúdium trvá od 6 do 10 semestrov po absolvovaní SHPU a je založené na individuálnom štúdiu a výskume. Končí sa udelením titulu Doktor I Shkencave. Kandidát pod vedením vedeckého pracovníka musí napísať a obhájiť dizertačnú prácu.

 

Podmienky na prijatie

Podmienkou prijatia zahraničných študentov na vysokú školu je maturitné vysvedčenie a úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. Prihlášky sa podávajú v auguste. Podmienky prijímacích pohovorov pre cudzincov určuje oddelenie zahraničných vzťahov pri ministerstve vzdelania a vedy. Zahraniční študenti musia mať životné a zdravotné poistenie. Študenti musia absolvovať skúšku z albánskeho jazyka na Fakulte jazykov a literatúry.

www.arsimi.gov.al - ministerstvo vškolstva a športu

http://pages.albaniaonline.net/ut/ - zoznam univerzít

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 20.09.2012