SAIA, n.o.

Belgicko

FLÁMSKO

Platnosť medzivládnej bilaterálnej dohody s Flámskym spoločenstvom Belgicka sa skončila v akademickom roku 2012/2013. Štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt vyplývajúci z tejto dohody od akademického roka 2013/2014 už nie je v ponuke.

V prípade novej dohody s Flámskym spoločenstvom Vás o štipendijných možnostiach budeme informovať na našej stránke, ponuku zverejníme aj v databáze štipendií a grantov.

 

Vysokoškolské vzdelávanie vo flámskom regióne zabezpečujú dva typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity (Universiteit) a vyššie odborné školy (Hogeschool). Slovenskí študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium maturitou, majú prístup na flámske univerzity a vyššie odborné školy za rovnakých podmienok, aké platia pre domácich uchádzačov. To isté platí pre študentov zo Slovenska, ktorí už majú vysokoškolský diplom z domácej univerzity a chcú pokračovať v štúdiu vo Flámsku. V tomto prípade im môže byť časť štúdia odpustená. O osobitných podmienkach prijímania na univerzity a vyššie odborné školy sa treba informovať na študijných oddeleniach jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.

Na flámskych univerzitách a vysokých školách sa vyučuje v holandskom jazyku, v niektorých prípadoch aj v anglickom jazyku.
Slovenskí študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium maturitou, majú prístup na flámske univerzity a vyššie odborné školy za rovnakých podmienok, aké platia pre domácich uchádzačov. To isté platí pre študentov zo Slovenska, ktorí už majú vysokoškolský diplom z domácej univerzity a chcú pokračovať v štúdiu vo Flámsku. V tomto prípade im môže byť časť štúdia odpustená. O osobitných podmienkach prijímania na univerzity a vyššie odborné školy sa treba informovať na študijných oddeleniach jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.
Vysokoškolské vzdelávanie vo flámskom regióne zabezpečujú dva typy vysokoškolských inštitúcií:
- univerzity (Universiteit)
- vyššie odborné školy (Hogeschool)

Ich zoznam nájdete na stránke www.studyinflanders.be v časti Institutions.

 

VALÓNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie vo valónskom regióne zabezpečujú v súčasnosti tri typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity (Université), vyššie odborné školy (Haute École), vysoké školy umenia (École supérieure des Arts). Slovenskí študenti, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium vo Valónsku, musia mať ekvivalent belgického diplomu o ukončení strednej školy (napr. Certificat d‘Enseignement secondaire supérieur – CESS alebo Diplôme d‘aptitude à accéder à l‘enseignement supérieur – DAES, t.j. maturitu). Ekvivalenciu vykonáva Service des équivalences de l’enseignement obligatoire, Fédération Wallonie-Bruxelles. Inak musia zložiť prijímaciu skúšku, ktorú organizuje príslušná univerzita. Prihlášky na univerzity je potrebné odoslať on-line (od 1.apríla do 31. augusta) a do 30. septembra aj v tlačenej verzii. V prípade vyšších odborných škôl a vysokých škôl umenia je nutné dátumy odovzdania prihlášok overiť na danej univerzite. Sylaby ku skúškam poskytuje oddelenie prijímacích skúšok.

 

Vyučovacím jazykom na valónskych univerzitách, vysokých školách a ústavoch je francúzština. Niektoré študijné odbory na univerzitách sú ponúkané aj v angličtine, v prípade doktorandského štúdia sa tento jazyk používa bežne. Avšak aj pre zahraničných doktorandov platí, že je dobré osvojiť si aspoň základy francúzskeho jazyka.
 
Vysokoškolské vzdelávanie vo valónskom regióne zabezpečujú v súčasnosti tri typy vysokoškolských inštitúcií:
- univerzity (Université)
- vyššie odborné školy (Haute École)
- vysoké školy umenia (École supérieure des Arts)
Ich zoznam nájdete na stránke www.studyinbelgium.be
Informácie o štúdiu v Belgicku nájdete aj v Bulletine SAIA 9/2017, ktorého témou bolo Štúdium v krajinách Beneluxu.

www.ond.vlaanderen.be/english– ministerstvo školstva Flámskeho spoločenstva

http://www.enseignement.be– ministerstvo školstva Francúzskeho spoločenstva

http://www.diplobel.fgov.be– ministerstvo zahraničných vecí

http://www.wbri.be – Oddelenie medzinárodných vzťahov komunity Wallonie-Bruxelles

www.belgium.be – všeobecné informácie o Belgicku

www.flanders.be – všeobecné informácie o Flámsku

www.studyinflanders.be – portál o vysokoškolskom štúdiu vo Flámskom spoločenstve s vyhľadávaním univerzít a študijných odborov

www.studyinbelgium.be - portál o vysokoškolskom štúdiu vo Francúzskom spoločenstve s vyhľadávaním univerzít a študijných odborov

http://www.student.be – informácie pre študentov

www.vlir.be– Flámska medziuniverzitná rada

www.ciuf.be – Medziuniverzitná rada Francúzskeho spoločenstva

www.vlhora.be – Flámska rada vyšších odborných škôl

www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku

www.siep.be – informačný servis o štúdiu a zamestnaní

www.belnet.be– národná výskumná sieť

www.euraxess.be– národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.research.be – informácie o výskume v Belgicku

 

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 22.10.2017