SAIA, n.o.

Bulharsko

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, špecializované vysoké školy a colleges. Akademický rok je rozdelený na 2 semestre a trvá 9 mesiacov, obvykle od októbra do júna. Záujemcovia o štúdium na bulharských vysokých školách musia na ministerstvo školstva a vedy doručiť prihlášku alebo žiadosť o štúdium so stručným a výstižným životopisom (v prihláške alebo žiadosti o štúdium je potrebné uviesť, o akú vysokú školu a špecializáciu má uchádzač záujem), kópiu maturitného vysvedčenia. Ministerstvo alebo príslušná vysoká škola by mali rozhodnúť o prijatí študenta do mesiaca od doručenia dokumentov. Uzávierka na doručenie dokumentov je pre univerzitné štúdium 1. september.

www.mon.bg – ministerstvo školstva a vedy
www.mfa.bg – ministerstvo zahraničných vecí

www.neaa.government.bg - Národná agentúra pre hodnotenie a akreditáciu, zoznam akreditovaných vysokoškolských inštitúcií

www.euraxess.bg - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 08.10.2010