SAIA, n.o.

Česká republika

Vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných odboroch poskytujú verejné a súkromné vysoké školy. Na verejných vysokých školách sa neplatí školné. Vysoké školy a fakulty ponúkajú aj programy, ktoré nevedú k získaniu vysokoškolského vzdelania a akademického titulu (rozširujúce, doplňujúce, celoživotné). V roku 2001 slovenská a česká vláda podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v SR a v ČR.

Podmienky na prijatie v bakalárskom programe je dosiahnutie úplného stredného odborného vzdelania (na štúdium v oblasti umenia môžu byť prijatí aj uchádzači s vyšším odborným vzdelaním poskytovaným konzervatóriami, výnimočne aj uchádzači bez úplného stredného odborného vzdelania alebo vyššieho odborného vzdelania na konzervatóriu). Počet on-line prihlášok, ktoré si môže uchádzač o štúdium podať, nie je obmedzený. Za úkony spojené s prijímacím konaním môže verejná vysoká škola stanoviť poplatok. Bližšie informácie o podmienkach prijatia získajú záujemcovia priamo na študijných oddeleniach vysokých škôl alebo fakúlt a ich webových stránkach.

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové – bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň.
Bakalársky program je zameraný na prípravu na výkon povolania alebo na štúdium magisterského programu. Štandardná doba štúdia je 3 až 4 roky (180 – 240 ECTS kreditov). Magisterský program nadväzuje na bakalársky. Štandardná doba štúdia je 1 až 3 roky (60 – 180 ECTS kreditov). V prípadoch, keď si to vyžaduje charakter študijného programu, nemusí magisterský program nadväzovať na bakalársky. Štandardná doba štúdia je v takom prípade 4 až 6 rokov (240 – 360 ECTS kreditov). Doktorandský program nadväyuje na magisterský. Štandardná doba študijného programu je 3 až 4 roky.

 

Základné informácie o štúdiu v Českej republike záujemcovia nájdu aj v Bulletine SAIA 1/2011, ktorého témou bolo Štúdium v krajinách Vyšehradskej štvorky.

www.msmt.cz - ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy, stránka obsahuje aj adresáre verejných a súkromných vysokých škôl v ČR

www.csvs.cz - Centrum pro studium vysokého školství

http://www.naric.cz/ - databáza s možnosťou vyhľadávať študijné programy v ČR podľa odboru, stupňa štúdia, mesta, jazyka, Středisko pro ekvivalenci dokladu o vzdělání

www.studyin.cz - portál pre zahraničných uchádzačov o vysokoškolské štúdium v Česku, informácie o študijných programoch, praktické rady, štipendijné možnosti

www.czech.cz - stránka ministerstva zahraničných vecí v angličtine,  informácie o štúdiu v Česku

www.mzv.cz - stránka českého ministerstva zahraničných vecí, v kapitole Zahraničné vzťahy/Kultura, krajané a školská spolupráce/Školství obsahuje informáciu o štipendiách do ČR

www.nadaceprovzdelani.cz - štipendijné možnosti pre slovenských občanov prijatých do 1. ročníka na českej vysokej škole

www.vysokeskoly.cz - zoznam vysokých škôl

www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání

www.mzv.cz/bratislava - Veľvyslanectvo Českej republiky v SR

www.radavs.cz – Rada vysokých škol

www.dzs.cz – Dum zahraničních služeb MŠMT (DZS)

www.nuov.cz – Národní ústav odborného vzdělávání

www.naep.cz - Národná agentúra pre európske programy

www.euraxess.cz - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 09.08.2017