SAIA, n.o.

Chorvátsko

Bližšie informácie o štúdiu v Chorvátsku nájdete v Bulletine SAIA 11/2011, ktorého témou bolo štúdium v krajinách bývalej Juhoslávie.

 

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, polytechniky a vysoké školy.

Univerzity môžu pozostávať z fakúlt, akadémií umení, univerzitných inštitútov, alebo katedier (departments).

Okrem verejných inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktoré sú zriadené štátom a vládou, existujú aj súkromné.

Univerzitné štúdium poskytuje 7 univerzít (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split, Zadar, Dubrovnik, Pula), odborné štúdium 3 polytechnické vysplé škloly, 3 verejné a 25 súkromných odborných vysokých škôl.

 

Polytechniky ponúkajú 2- až 4-ročné odborné štúdium končiace získaním diplomu a pripravujú vysokoodborných, umeleckých a v niektorých prípadoch vedeckých pracovníkov. Absolventom polytechník nie je umožnené pokračovať v štúdiu na univerzitách. Odborné vzdelávanie je usporiadané ako pregraduálne (2-4 roky), postgraduálne odborné (2 roky) alebo postgraduálne umelecké (2 roky).

 

Univerzitné vzdelávanie je trojstupňové:

1. stupeň (Diploma) - na univerzitnej úrovni je diplom udeľovaný po 4 až 6 rokoch štúdia. Štúdium oprávňuje študenta na odbornú, umeleckú, alebo vedeckú prácu.

2. stupeň (Magistar) - študenti končiaci s dobrými výsledkami môžu pokračovať v ďalšom štúdiu a získať titul magister. Štúdium trvá 2 roky a končí sa obhajobou diplomovej práce.

3. stupeň (Doktor znanosti) - trvá 3 roky. Po úspešnom ukončení štúdia a obhajobe doktorandskej práce študenti získajú titul Doctor.

Podmienky na prijatie

Zahraniční študenti, ktorí majú záujem študovať na chorvátskych vysokých školách, sa musia zergistrovať a vyplniť prihlášku cez on-line systém (www.postani-student.hr). Prihlášku spolu s ostatnými dokumentmi je potrebné zaslať na adresu Agentúry pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie:

Agency for Science and Higher Education
Central Application Office
Donje Svetice 38
10000 Zagreb, Croatia

K prihláške je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku
  • kópiu pasu
  • doklad o ukončení stredoškolského stupňa
  • potvrdenie o výsledkoch záverečnej skúšky zo stredoškolského stupňa
  • potvrdenie o výsledkoch národných, alebo medzinárodných súťaží (nepovinné)
  • potvrdenie o športových aktivitách (nepovinné)

Uznávanie dokladov o ukončení stredoškolského stupňa štúdia vykonáva Agencija za odgoj i obrazovanje - podorbné informácie nájdete na stránke http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92.

 

Termíny uzávierok sú zvyčajne v júli, presné dátumy si uchádzači musia overiť priamo na univerzite.

Kalendár a informácie o podávaní prihlášok sú zverejnené na stránke http://www.studij.hr/.

 

Zahraniční študenti, okrem štipendistov, študujú na vlastné náklady.

Zahraniční študenti sa môžu uchádzať o finančnú podporu a pomoc vo forme štipendia alebo pôžičky.

Informácie o finančnej pomoci a štipendijnej ponuke:

Ministerstvo pre vedu, vzdelávanie a šport

Riaditeľstvo pre vyššie vzdelávanie

Strossmayerov trg 4

10000 Zagreb, Croatia

http://www.mzos.hr

 

Dôležité adresy

Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku

Veleposlanstvo Slovačke Republike
Prilaz Gjure Deželica br. 10
10000 Záhreb (Zagreb)
Hrvatska

tel.: 003851 / 4848 941 (ústredňa), 4849 120 (konzulárne oddelenie)
fax: 003851 / 4848 942
e-mail: obeo@zg.tel.hr

http://www.mzv.sk/zahreb

 

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v SR

Mišíkova 21
811 06 Bratislava 1
tel.:  02/ 5443 3647, /5443 3657
fax.: 02/ 5443 5365
e-mail: croemb.bratislava@mvp.hr

www.mzos.hr - ministerstvo vedy, vzdelávania a športu

www.studyincroatia.hr - portál obsahujúci komplexné informácie o vysokoškolskom vzdelávaní v Chorvátsku, praktické informácie o procese prihlasovania, študentskom žviote, vízach, ubytovaní, výške školného, možnosti štipendií.

http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/institution - zoznam chorvátskych univerzít a inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, možnosť filtrovať podľa inštitúcie, stupňa štúdia a odboru, mesta, vyučovacieho jazyka

www.studij.hr - informácie o termínoch a podmienkach podávania prihlášok

www.mobilnost.hr - Agentúra pre mobility a programy EÚ, štipendijné možnosti

www.azvo.hr - Agentúra pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie

www.iro.hr - Inštitút pre rozvoj vzdelávania

www.euraxess.hr - národný portál pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 25.09.2012