SAIA, n.o.

Čína

Vysokoškolské vzdelanie v Číne poskytujú univerzity a vysoké školy (colleges), ktoré sú zamerané profesne. Dištančné vzdelávanie poskytuje Centrálna rozhlasová a televízna univerzita s 43 pobočkami v provinciách. Absolventi získavajú diplom. Externé štúdium je možné aj na vysokých školách založených pri fabrikách alebo odboroch. Zvyčajne trvá 4 roky.

Pregraduálny stupeň vysokoškolského vzdelávania trvá zvyčajne 4 roky, resp. 5 rokov v odbore medicína a niektorých technických odboroch. Po úspešnom absolvovaní študent získa bakalársky titul (Xueshi). Po obdržaní bakalárskeho diplomu študent môže pokračovať v 3-ročnom magisterskom štúdiu (Shoshi). Doktorandské štúdium (Boshi) trvá minimálne tri roky. Podmienkou prijatia je odporúčanie najmenej dvoch docentov alebo profesorov z daného odboru. V priebehu doktorandského štúdia musí študent vypracovať dizertačnú prácu.

 

Podmienky na prijatie

Zahraniční študenti sa môžu hlásiť iba na univerzity, ktoré majú akreditáciu na výučbu zahraničných študentov. Takých univerzít je približne 400. Vyhľadávanie univerzít je možné napr. na stránke http://www.csc.edu.cn/studyinchina/.

Študenti sa môžu hlásiť na čínske univerzity buď prostredníctvom Čínskej štipendijnej rady (China Scholarship Council) alebo priamo. Základnou podmienkou je úspešné ukončenie príslušného vzdelania.

Požadované materiály:

  • Prihláška (najlepšie je kontaktovať priamo čínske veľvyslanectvo)
  • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo diplom s vysvedčením o štátnej skúške – kópie overené notárom) a o súčasnom štúdiu alebo zamestnaní
  • vysvedčenia zo strednej školy alebo výpis skúšok z indexu
  • zdravotné potvrdenie na formulári, ktorý je súčasťou prihlášky. Zdravotné potvrdenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov.
  • Uchádzači o magisterské alebo doktorandské štúdium predkladajú dve odporúčania od docentov alebo profesorov
  • Umelci predkladajú ukážky svojich prác

Pokiaľ sa záujemcovia uchádzajú o prijatie na štúdium prostredníctvom Čínskej štipendijnej rady, musia predložiť prihlášky do 31. mája. Čínska štipendijná rada študentov umiestňuje na 161 univerzít, ktoré prijímajú zahraničných študentov v rámci programov štipendií čínskej vlády. Ich zoznam uvádza Čínska štipendijná rada na svojej web-stránke www.csc.edu.cn.

 

K vstupu na územie Čínskej ľudovej republiky je potrebný cestovný pas platný 6 mesiacov po predpokladanom odchode z ČĽR a vízum. O vízum je nutné požiadať na Veľvyslanectve ČĽR v Bratislave. K žiadosti o vízum sa predkladá vyplnený formulár žiadosti, platný cestovný pas, 2 fotografie a doklad potvrdzujúci účel cesty.

Pri vstupe na územie Číny je cudzinec povinný vyplniť formulár "Arrival card" a formulár o zdravotnom stave "Quarantine Declaration Form on Entry". Hotely a ubytovacie zariadenia registrujú cudzincov automaticky na základe predloženého cestovného dokladu s platným vízom alebo na základe povolenia na dlhodobý pobyt v ČĽR.

Bližšie informácie: www.mzv.sk

www.moe.gov.cn – ministerstvo školstva

www.csc.edu.cn – Čínska štipendijná rada, v sekcii Study in China informácie o štipendiách do Číny pre zahraničných študentov

www.edu.cn – Čínska sieť pre vzdelávanie a výskum (stránka je v angličtine), podrobné informácie o vzdelávaní, vede a výskume v Číne

http://cck-isc.ff.cuni.cz – Sinologické centrum Karlovej univerzity v Prahe (Česká republika), štipendiá do Číny

www.konfucius.sk – Konfuciov inštitút v Bratislave

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 26.07.2017