SAIA, n.o.

Estónsko

Vysokoškolské vzdelávania poskytujú verejné a súkromné univerzity a vyššie odborné školy. Vyučovanie sa uskutočňuje v estónčine, ruštine, školy ponúkajú aj programy v anglickom jazyku. Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenie ekvivalentné estónskemu maturitnému vysvedčeniu (so žiadosťou o uznanie dokladu o vzdelaní sa zahraniční študenti musia obrátiť na stredisko ENIC-NARIC v Estónsku), resp. doklad o prijatí na univerzitu v krajine pôvodu a znalosť estónskeho jazyka. Od skúšky z estónskeho jazyka sú oslobodení študenti, ktorí chcú študovať odbor estónčina ako cudzí jazyk. Záujemcom o štúdium bude umožnené pred nástupom na štúdium alebo počas štúdia absolvovať kurz estónskeho jazyka. Vysoká škola môže požadovať splnenie ďalších podmienok: napr. vykonanie prijímacích skúšok, priemer známok na maturitnom vysvedčení.

Vysokoškolskému vzdelávaniu v Estónsku bola venovaná téma Bulletinu SAIA 3/2017.

 

www.hm.ee - ministerstvo vzdelávania a vedy 

www.eyl.ee - Federácia estónskych študentov

www.erkf.ee - Estónska národná kultúrna nadácia

https://www.hm.ee/en/activities/higher-education - zoznam vysokých škôl (s interaktívnou mapou)

www.vm.ee - ministerstvo zahraničných vecí

www.politsei.ee/ - Polícia a rada hraničnej stráže (migračný úrad)

www.eak.ee – Estónske akreditačné centrum

www.studyinestonia.ee - štúdium v Estónsku

https://www.euraxess.ee/ - národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.archimedes.ee/enic - ENIC/NARIC, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

http://www.estemb.at - stránka estónskeho veľvyslanectva s pôsobnosťou pre Slovensko (so sídlom vo Viedni, Rakúsko)

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 15.01.2019