SAIA, n.o.

Francúzsko

Vysokoškolské vzdelanie vo Francúzsku poskytuje niekoľko druhov vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rôzne zamerania, štruktúru a podmienky prijímania nových študentov. Rozlišujú sa dva základné typy: verejné inštitúcie vedeckého, kultúrneho a profesionálneho charakteru (univerzity, národné polytechnické inštitúty, inštitúty a školy mimo univerzít, vysokoškolské zariadenia, vysoké školy na prípravu stredoškolských profesorov, francúzske školy v zahraničí) a verejné inštitúcie administratívneho charakteru.

Nový vysokoškolský systém je rozdelený na 3 stupne štúdia (cycles): Licence, Master a Doctorat. Základnou podmienkou prijatia na francúzsku vysokú školu je byť prijatý na slovenskú vysokú školu, a to aj v tom prípade, že sa občan SR uchádza o prijatie do prvého ročníka francúzskej vysokej školy. Ďalším nevyhnutným predpokladom je ovládanie francúzštiny na úrovni diplomu DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française). V prípade, že diplom DALF uchádzač nemá, univerzita ho môže požiadať napr. o absolvovanie testu TCF – Test de Connaissance du Français. Žiadosť o prijatie treba adresovať priamo na zahraničné oddelenie univerzity (Relations internationales). Ak uchádzač už časť štúdia absolvoval na Slovensku a chce pokračovať v štúdiu na francúzskej vysokej škole, na zahraničné oddelenie zašle podrobný opis štúdia na Slovensku (počet semestrov, názvy predmetov, známky a hodnotenia, ktoré počas štúdia získal, počet hodín týždenne, voliteľné predmety atď.) spolu s podrobným životopisom. Tieto dokumenty je zvyčajne potrebné zaslať v decembri až apríli (v akademickom roku pred plánovaným rokom štúdia), ale dobré je overiť si termíny prijímania žiadostí na danej univerzite, ako aj zoznam podkladových materiálov, ktoré sa vyžadujú na prijatie.

Informácie o francúzskom vzdelávacom systéme: http://www.silc-in-france.com/educational_system.aspx

www.institutfrancais.sk – Francúzsky inštitút v Bratislave

http://www.slovaquie.campusfrance.org/sk– komplexný portál obsahujúci informácie o študijných a štipendijných možnostiach vo Francúzsku, služby pre študentov, doktorandov, pedagogických pracovníkov a výskumníkov na podporu akademických mobilít ( v slovenskom jazyku)

www.campusfrance.org - francúzska verzia 

www.cnous.fr – Centrum služieb študentom CNOUS – informácie o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, sociálnom zabezpečení a kultúrnom živote

www.diplomatie.gouv.fr – ministerstvo zahraničných vecí

www.france.sk – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

www.cge.asso.fr – Rada Grandes Ecoles

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr – ministerstvo vysokého školstva a výskumu

www.education.gouv.fr – ministerstvo národného školstva

http://ec.europa.eu/euraxess/np/france – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 21.09.2012