SAIA, n.o.

India

India združuje 28 štátov, v rámci ktorých sa používa 15 jazykov. India má dva štátne jazyky – hindi a angličtinu.

Vysokoškolské vzdelanie poskytujú v Indii:

· univerzity – môžu byť financované priamo Ministerstvom vzdelávania (tzv. centrálne univerzity), centrálnou vládou alebo vládami jednotlivých štátov (tzv. štátne univerzity)

· univerzity dištančného vzdelávania (open universities)

· výskumné inštitúcie a laboratória

· vysoké školy (colleges)

V súčasnosti je v Indii 226 univerzitných inštitúcií a viac ako 8000 vysokých škôl. Na indických univerzitách a vysokých školách je možné študovať aj také odbory ako ajurvéda, homeopatia a pod.

Na indických univerzitách a vysokých školách sa vyučuje v angličtine a jazykoch bengali, gujarati, hindi, pandžábi, tamil a urdu.

Prvým stupňom vysokoškolského vzdelania je bakalársky stupeň, ktorý zvyčajne trvá 4 až 5,5 roka. Magisterský stupeň, ktorý nadväzuje na bakalársky stupeň, pozostáva z 2 až 3-ročného programu. Absolventi magisterského štúdia môžu pokračovať v 1,5-ročnom programe, po ukončení ktorého získavajú titul Mphil. Je to prípravný program na doktorandské štúdium. Doktorandské štúdium zvyčajne trvá 2 roky a končí sa predložením dizertačnej práce a ústnou skúškou. Absolventi získavajú titul PhD. Niektoré školy umožňujú záujemcom zapísať sa po ukončení magisterského štúdia priamo do trojročného PhD. programu.

Absolventi doktorandského štúdia môžu získať ešte titul doktora vied (DSc.) alebo doktora literatúry (Dlitt.) na základe publikácií.

Akademický rok zvyčajne začína už v júli.

 

Podmienky na prijatie

Na väčšinu odborov sa študenti môžu hlásiť priamo na univerzitách. Výnimku tvoria technické odbory, medicína, farmácia a MBA. U týchto odborov sú stanovené kvóty pre zahraničných študentov, preto je nutné najprv kontaktovať Veľvyslanectvo Indickej republiky v Bratislave.

Základnou podmienkou je ukončenie príslušného vzdelania – strednej školy pri uchádzaní sa o prijatie do bakalárskeho programu, bakalárskeho stupňa pri uchádzaní sa o prijatie na magisterské štúdium a získanie magisterského diplomu pri žiadosti o prijatie na doktorandské štúdium.

Indické univerzity neuznávajú automaticky diplomy získané na Slovensku. Uznávanie dokladov získaných mimo Indie vykonáva Evaluačný a informačný úrad (Evaluation and Information Unit). Za posúdenie dosiahnutého vzdelania sa úradu platí poplatok 50 USD: Niektoré univerzity pripúšťajú možnosť zaslať na univerzitu diplom so sylabami absolvovaných predmetov.

Indické univerzity si samé stanovujú termíny podávania prihlášok a ďalšie podmienky prijatia – môže ísť o prijímacie skúšky, požadované materiály a pod.

Bližšie informácie o prijímaní zahraničných študentov je možné získať priamo na web-stránkach univerzít a vysokých škôl a na Veľvyslanectve Indickej republiky. v Bratislave. Na stránkf Indian Council for Cultural Relations (ICCR) www.iccrindia.org sú uverejnená praktické rady pre zahraničných uchádzačov o štúdium v Indii.

 

Víza

Pred odchodom do Indie je nutné požiadať na Indickom veľvyslanectve v Bratislave o vydanie študentského víza na viac vstupov a na celú dobu predpokladaného pobytu v Indii, maximálne však na päť rokov.

Veľvyslanectvo Indickej republiky
Dunajská 4
811 08 Bratislava
Tel.: 00421 /2/ 5296 2915
Fax.: 00421 /2/ 5296 2921
www.indianembassy.sk

V prípade, že študentské vízum bolo žiadateľovi udelené na viac ako 180 dní, musí sa do 14 dní od vstupu na územie Indie osobne zaregistrovať na cudzineckom úrade – Foreign Regional and Registration Office. Na základe registrácie FRRO vydá potvrdenie o registrácii (Registration Certificate) a povolenie na pobyt (Residential Permit). FRRO je nutné hlásiť každú zmenu miesta pobytu.


www.education.nic.in – ministerstvo rozvoja ľudských zdrojov, sekcia vysokoškolského vzdelávania

http://meaindia.nic.in – stránka ministerstva zahraničných vecí s informáciami aj o vysokoškolskom štúdiu

www.iccrindia.org – Indická rada pre kultúrne vzťahy

www.icssr.org – Indická rada pre výskum v oblasti spoločenských vied

www.indianembassy.sk – Indické veľvyslanectvo v BratislaveŠtipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 08.10.2010