SAIA, n.o.

Írsko

Vyššie vzdelanie zabezpečujú univerzity, technické vysoké školy, pedagogické vysoké školy a súkromné nezávislé vysoké školy. Základnou podmienkou prijatia na univerzitu alebo vysokú školu je maturitná skúška porovnateľná s írskou skúškou – school leaving exam. Umiestnenie záleží od výsledkov maturitnej skúšky. Na bakalárske štúdium sa uchádzači prihlasujú cez Central Applications Office (CAO). Bakalárske štúdium na štátnych školách je bezplatné. Na postgraduálne štúdium je nutné sa prihlásiť priamo na univerzite alebo vysokej škole.

Informácie o aktuálnych termínoch prihlasovania a poplatkoch sú každoročne na jeseň zverejnené na webstránke CAO. Niektoré univerzity alebo vysoké školy majú ešte osobitné požiadavky – napr. predložiť portfolio, absolvovať prijímací pohovor a pod., preto je nevyhnutné kontaktovať aj danú školu. Študenti musia dokladovať znalosť anglického jazyka.

 

www.education.ie - Department of Education and Science

www.educationireland.ie  - štúdium v Írsku

www.hea.ie  - Higher Education Authority (HEA)

www.hetac.ie  - Higher Education and Training Award Council

www.cao.ie – Central Application Office - podávanie prihlášok na štúdium

www.nqai.ie/ - uznávanie dokladov o vzdelaní

www.gradireland.com - vyhľadávač postgraduálnych kurzov

www.euraxess.ie  - národný mobilitný portál pre vedecko-výskumných pracovníkov

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 20.10.2010