SAIA, n.o.

Kazachstan

Slovenská republika má s Kazachstanom podpísané memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania, ktoré upravuje aj výmenu študentov (v rámci magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programov), pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov.

Vysokoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie v Kazachstane poskytujú štátne a súkromné vysoké školy. Vyučovanie sa uskutočňuje v kazašskom, ruskom a na niektorých školách aj v anglickom alebo inom cudzom jazyku (tureckom, nemeckom). Uchádzač o štúdium musí ovládať jazyk na takej úrovni, aby zvládol štúdium.

Vysoké školy sa delia na:

- štátne vysoké školy

- štátne VŠ s osobitným postavením (národné)

- štátne VŠ

- štátne VŠ, ktoré pôsobia ako akciové spoločnosti

- súkromné vysoké školy

Zoznam vysokých škôl je k dispozícii napríklad na stránke kazašskej agentúry programu Erasmus+

www.erasmusplus.kz

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky program je ukončené stredoškolské vzdelanie (minimálne 12 rokov vzdelávania). Presné podmienky poskytujú priamo univerzity.

Štipendiá

Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania z 3. novembra 2009:

-       štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

-       štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt

Zoznam akreditovaných škôl

Zoznam vysokých škôl je k dispozícii napríklad na stránke kazašskej agentúry programu Erasmus+ www.erasmusplus.kz. V tomto zozname je 125 vysokých škôl, ktoré sú rozdelené podľa vyššie uvedeného delenia. Pri väčšine vysokých škôl je uvedená aj ich webová stránka.

Najvýznamnejšou kazašskou univerzitou je Národná univerzita Al-Farabiho, ktorá vznikla v roku 1934. Od roku 1991 nesie meno významného kazašského vedca a v roku 2001 jej bol dekrétom prezidenta priznaný osobitný štatút národnej univerzity. Má viac
ako 16-tisíc študentov na 105 pracoviskách.

Bližšie informácie o štúdiu v Kazachstane nájdete v e-publikácii Štúdium v zahraničí - Kazachstan, ktorú SAIA, n. o., vydala v roku 2010.

www.edu.gov.kz – stránka kazašského ministerstva školstva a vedy
www.erasmusplus.kz – stránka národnej kancelárie programu Erasmus+; informácie
o vysokoškolskom vzdelávaní, zoznam vysokoškolských inštitúcií
www.testcenter.kz – stránka Národného testovacieho centra; informácie
o jednotnom národnom teste (UNT), informácie o vzdelávacích grantoch (pre občanov
Kazachstanu)
www.kazembassy.cz – stránka kazašského veľvyslanectva v Českej republike
s pôsobnosťou pre Slovensko
www.mzv.sk/astana – stránka slovenského veľvyslanectva v Kazachstane

Štipendiá a granty

Pobyty počas stredoškolského štúdia:

Pobyty počas 1. a/alebo 2. stupňa VŠ štúdia, alebo na celé štúdium 1. a/alebo 2. stupňa:

Pobyty počas doktorandského štúdia, alebo na celé doktorandské štúdium:

Posledná aktualizácia: 09.08.2017